Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

TÚŽIME O BOHU NIELEN HOVORIŤ, ALE PREDOVŠETKÝM NÍM VYŽAROVAŤ usilujúc sa žiť život ponorený v Bohu a stále viac a viac vyplňovať nášho ducha a srdce Ježišovým zmýšľaním a cítením, aby sme sa tak stávali hodnovernejšími svedkami lásky toho, ktorý je náš počiatok a koniec, naša cesta a život, náš pastier a učiteľ.

 Čím väčšmi sa usilujeme žiť Kristovu lásku, čím viac vyplníme nášho ducha a srdce jeho zmýšľaním a cítením, čím väčšmi sa staneme jeho vernými obrazmi, tým budeme hodnovernejšími svedkami lásky toho, ktorý je náš počiatok a koniec, naša cesta a život, náš Pastier a Učiteľ. (K6)

Neustála kontemplácia Kristovho tajomstva rozvinie v nás vlastnosti charakteristické pre naše spoločenstvo: vyžarujúcu radosť plnú úsmevu, úprimnú jednoduchosť a pravú lásku. Nevyhľadávame tvrdý a prísny spôsob života ani mimoriadne umŕtvovanie, ale snažíme sa žiť duchom blahoslavenstiev (Mt 5,3-11) v atmosfére sústredenia a modlitby pripomínajúcej večeradlo. (K10)

Ako Mária a spolu s Máriou zaväzujeme sa žiť v neustálom zjednotení s Kristom, svetlom našej viery, silou našej lásky, žriedlom našej nádeje. Tak ako ona, otvárame sa na pôsobenie Ducha Svätého, ktorý v nás uskutočňuje diela samého Vykupiteľa, čím nás už teraz činí znakmi, svedkami a deťmi nového neba a novej zeme, ku ktorým s dôverou putujeme. (K16)

Takýmto spôsobom chce naše spoločenstvo verne nasledovať Krista. Naším ideálom je, aby sa jeho čistota, chudoba, poslušnosť a všetky jeho postoje a rozhodnutia stali našimi. Postupne premieňané v neho budeme živým svedectvom jeho lásky - pretože iba skrze ňu môžu všetci naši bratia a sestry odhaliť v Ježišovi Kristovi jedinú pravdu a jedinú nádej. (K17)

lucia

Sestra Lucia

...každý deň kráčam po vyšliapanom chodníku k "studni", ktorou je otvorené srdce Boha na kríži.... To srdce preteká láskou, ktorá mení môj život.... Boh sa stal smädným, aby uhasil smäd mojej duše!

 

 

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 13 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI