Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Komunita slovenských redemptoristiek sa začala tvoriť v roku 1993, keď do poľského kláštora v Bielsku-Bialej vstúpili prvé slovenské dievčatá, a spolu s ich príchodom sa zrodila nádej na budúce vytvorenie rehoľného domu na Slovensku.

Proces vznikania kežmarského kláštora je vpísaný do obdobia pontifikátu veľkého pápeža Jána Pavla II. Jubilejný rok 2000 bol počiatkom konkrétneho uskutočňovania celého diela. Mons. František Tondra vtedy prijal sestry do spišskej diecézy a bol zakúpený pozemok na Hradnom vrchu s očarujúcim výhľadom na Tatry.
Sv. Otec Ján Pavol II. počas svojej tretej apoštolskej návštevy Slovenska požehnal 13. septembra 2003 v Rožňave základný kameň kláštora. Jednoduchá slávnosť vloženia základného kameňa sa uskutočnila 7. novembra 2004 v prítomnosti slovenských a poľských redemptoristiek a redemptoristov, ako aj príbuzných a dobrodincov sestier.

Autorom projektu kláštora, ako aj interiéru kostola je Ing. Arch. Marián Sitarčík z Prešova.

Centrálnym miestom kláštora je oltár, z čoho vyplýva aj kruhový tvar celej budovy. Je to symbolom toho, že všetko v živote sa odvíja z daru Kristovej lásky a obety. Kríž, oltár v tvare prasknutej skaly, znázorňujúcej pätu kríža, a stena v tvare roztrhnutej opony pripomínajú, že vykúpenie sa uskutočnilo na Golgote. Ježiš Kristus je Vykupiteľom sveta, a preto k nemu s dôverou môžeme volať slovami proroka Izaiáša: „Hľa, Boh mojej spásy, dúfam a nebojím sa“ (Iz 12,2). Kamenný obklad na stene presbytéria v tvare ôsmych schodov je obrazným vyjadrením kresťanskej pravdy, že k Bohu sa môžeme priblížiť v pokore srdca na ceste Ježišových blahoslavenstiev.


K vzniku kláštora sa pričinilo veľmi veľa osôb, medzi ktorými boli: Ing. František Grotkovský, vtedajší primátor mesta Kežmarok Ing.František Grohola, stavebný dozor Ing. Štefan Zima. Projekt vypracovala firma FESPRO z Humenného a hlavným realizátorom stavby bola stavebná firma SEMOS z Prešova a ďalší subdodávatelia. Nad výstavbou kláštora bdeli pátri redemptoristi z Podolínca: P. Michal Zamkovský, P. Štefan Varecha, P. Václav Hypius, P. Patrik Grotkovský.

 Ježiš bl. M. Celeste

 Svoje kráľovstvo som vybudoval na utrpení ako kráľ bolesti, aby som ti podaroval kráľovstvo večného šťastia.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 214 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI