Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Úlohou nášho kontemplatívneho klauzúrneho spoločenstva je svojím svedectvom života modlitby a lásky privádzať iných k hlbokému a osobnému vzťahu s Kristom a vyžarovať lásku, radosť, pokoj – hodnoty, ktoré sú ovocím dôverného prebývania v Božej prítomnosti.

Do každodennej modlitby zahŕňame okrem iných aj prosbu za dar nových povolaní a každého 11.-teho v mesiaci sa osobitne modlíme počas adorácie o túto milosť pre celú Cirkev.

 

*****

Týmito slovami sa nám prihovoril pápež František počas generálnej audiencie 3. mája 2023:

„Vyzývam vás, aby ste v máji obnovili svoju mariánsku úctu, a povzbudzujem vás, aby ste Máriu poznávali do väčšej hĺbky, vstúpili s ňou do dôverného vzťahu a prijali ju za svoju duchovnú matku a vzor vernosti, zachovanej Kristovi.“

 

Započúvaj sa do textu meditácie o Panne Márii od našej zakladateľky bl. Márie Celesty:

„Božia Matka zahalená v jase, kto môže na teba hľadieť? Archa obdivuhodných Božích zázrakov, plná milosti a plná milosrdenstva, ozdobená všetkými čnosťami a plná darov Ducha Svätého, hojný prameň Pánových milostí, celá premenená a pretvorená Bohom! Radujem sa s tebou, moja Kráľovná!“

 

Nech tvoje srdce spieva pieseň vďaky spolu s bl. Máriou Celestou:                                                                                     

  „Vzdávam vďaky večnému Otcovi za to, že si ťa vyvolil za svoju milovanú dcéru.

Vzdávam vďaky večnému Slovu za to, že si ťa vyvolilo za svoju pozemskú Matku.

Vzdávam vďaky Duchu Svätému za to, že ťa prijal za svoju milovanú nevestu.

Vzdávam vďaky Najsvätejšej Trojici za všetky dary, výsady a milosti, ktorými ťa ozdobila a obohatila v nekonečnom Božom zaľúbení a láske.“

 

Nauč sa:

„ ... od svojej božskej Učiteľky, ako sa máš pripraviť na to, aby sa v tebe uskutočnili duchovné zásnuby so Slovom, Bohom-človekom, tvojím Ženíchom. Musíš mať Máriine čnosti: pokoru, poslušnosť a rozhodnosť vôle. Prostredníctvom týchto čností sa Božia Matka pripravila a bola hodná prijať nesmierne Božie dary. Pros najsvätejšiu Pannu, aby ti u Boha vyprosila tieto vzácne čnosti, aby si takto mohla prežiť božské zásnuby s Kristom, tvojím Ženíchom, a premenu tvojej duše v Bohu.“

 

Naliehavo a s pokorou pros Pannu Máriu slovami bl. Márie Celesty:

„Pani moja, v pokore sa skláňam k tvojim nohám a neodídem, kým mi nevyprosíš u Boha spojenie mojej duše so Slovom, človekom-Bohom, tvojím Synom a mojím Pánom. Blažená Božia Matka, spoj ma so svojím krásnym srdcom a pomôž mi vytrvať v láske k môjmu Pánovi.“

 

Znej pieseň Márii:      https://www.youtube.com/watch?v=JnfvUWqcfd4

 

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Nachádzam v tebe zaľúbenie, keď vidím, že chceš byť závislá iba na mojej dobrote.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 758 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI