Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Úlohou nášho kontemplatívneho klauzúrneho spoločenstva je svojím svedectvom života modlitby a lásky privádzať iných k hlbokému a osobnému vzťahu s Kristom a vyžarovať lásku, radosť, pokoj – hodnoty, ktoré sú ovocím dôverného prebývania v Božej prítomnosti.

Do každodennej modlitby zahŕňame okrem iných aj prosbu za dar nových povolaní a každého 11.-teho v mesiaci sa osobitne modlíme počas adorácie o túto milosť pre celú Cirkev.

 

*****

Slová adresované našej zakladateľke bl. Márii Celeste, hovorí Ježiš dnes aj Tebe:                                                                                      

„Povolávam ťa, milovaná duša, lebo ťa chcem zaodieť do mojej dokonalosti, a tak sa staneš mojou nasledovníčkou a ja budem žiť na svete životom lásky, prebývajúc v tvojom strede.“

Započúvajme sa do slov Svätého Otca Františka, ktoré zazneli počas tohtoročnej veľkonočnej vigílie:                              

Ženy na Veľkú noc nezostali ochromené pred hrobom, ale, ako hovorí evanjelium, „rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom.“ Prinášajú správu, ktorá navždy zmení život a dejiny: Kristus vstal z mŕtvych! A zároveň zachovávajú a odovzdávajú Pánovo odporúčanie, jeho pozvanie učeníkom, aby išli do Galiley, lebo tam ho uvidia.

Zamysli  sa nad otázkou: čo znamená ísť do Galiley?                                                                                        

Znamená to vyjsť z úkrytu a otvoriť sa poslaniu, uniknúť strachu a kráčať v ústrety budúcnosti. A tiež to znamená vrátiť sa k počiatkom, pretože práve v Galilei sa všetko začalo. Tam Pán prvýkrát stretol a povolal učeníkov. Ísť do Galiley teda znamená vrátiť sa k pôvodnej milosti, znamená to znovunadobudnúť pamäť, ktorá obnovuje nádej, „pamäť budúcnosti“, ktorou nás poznačil Zmŕtvychvstalý.

Pánova Veľká noc nás núti vrátiť sa do Galiley, kde sa začal náš príbeh lásky s Ježišom, tam kde nás prvý krát povolal. Žiada od nás, aby sme znovu prežili tú chvíľu, tú situáciu, tú skúsenosť, v ktorej sme sa stretli s Pánom, zakúsili jeho lásku a dostali nový a žiarivý pohľad na seba, na skutočnosť, na tajomstvo života.

Spomeň si na svoju Galileu:                                                                                                                                                                                

Je to „miesto“, kde si osobne spoznal Ježiša, kde pre teba nezostal historickou postavou ako iní, ale stal sa životnou osobou. Nie vzdialeným Bohom, ale Bohom, ktorý je blízky, ktorý ťa pozná a miluje viac ako ktokoľvek iný. Brat, sestra, spomeň si na Galileu, na svoju Galileu. Na svoje povolanie, na to Božie slovo, ktoré ťa oslovilo v presne určenom okamihu; na tú silnú skúsenosť v Duchu, na tú najväčšiu radosť z odpustenia, ktorú si pocítil po spovedi, na tú intenzívnu a nezabudnuteľnú chvíľu modlitby, na to svetlo, ktoré sa rozžiarilo v tvojom vnútri a premenilo tvoj život, na to stretnutie, na tú púť...

Prijmi pozvanie:          

PAMÄTAJ A KRÁČAJ!“                                                                                                                                     

Aby sme mohli znovu vstať, znovu začať, pokračovať v našej ceste, musíme sa vždy vrátiť do Galiley, to znamená vrátiť sa k živej, konkrétnej, hmatateľnej spomienke na naše prvé stretnutie s Ježišom. Ak znovu objavíš prvotnú lásku, úžas a radosť zo stretnutia s Bohom, pôjdeš ďalej.

 

(Z homílie Sv. Otca Františka na Veľkonočnú vigíliu 8.4.2023 – upravené a skrátené)

 

https://www.youtube.com/watch?v=hruoN05gXS4

 

 

 Ježiš bl. M. Celeste

 Svoje kráľovstvo som vybudoval na utrpení ako kráľ bolesti, aby som ti podaroval kráľovstvo večného šťastia.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 812 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI