Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Úlohou nášho kontemplatívneho klauzúrneho spoločenstva je svojím svedectvom života modlitby a lásky privádzať iných k hlbokému a osobnému vzťahu s Kristom a vyžarovať lásku, radosť, pokoj – hodnoty, ktoré sú ovocím dôverného prebývania v Božej prítomnosti.

Do každodennej modlitby zahŕňame okrem iných aj prosbu za dar nových povolaní a každého 11.-teho v mesiaci sa osobitne modlíme počas adorácie o túto milosť pre celú Cirkev.

 

*****

Ježiš sa Ťa pýta:

„Kým si v podstate svojej duše?“

 

Počúvaj Ježišovu odpoveď, ktorú adresoval našej zakladateľke bl. Márii Celeste:

„Si obrazom mojej podstaty. ... Jeden je môj Duch a on tvorí dobro vo všetkom, čo je stvorené, a tým väčšmi v duši, ktorá je Božím trónom. Keď Duch vdychuje do duše, hýbe ňou, pôsobí v nej a vedie ju, nevstúpi do nej žiadny omyl. Preto je nazvaný Najvyššie dobro a jeho moc nezávisí od stvorenia. Jeho dielom je svetlo rozumu, vrúcnosť vôle a ovocie dobrých skutkov. On pobáda dušu a ona beží konať dobro.“

 

Prijmi Ježišovu túžbu:

„Miluj ma a o nič viac sa nestrachuj. Nemysli teda ďalej na seba, lebo už nepatríš sebe. Vždy, keď ma prijímaš pri svätom prijímaní, odumieraš svojmu životu. To rob, aby si žila mojím životom.“

 

A odpovedz na ňu slovami bl. Márie Celesty:

„Ženích a učiteľ môj, akože by som mohla milovať niekoho iného okrem teba, môj milovaný a jediný Spasiteľ? Slovo Otca, daj mi milosť odvďačiť sa ti! Pane môj... veď si predsa mojím jediným tešiteľom a útočišťom v mojich ťažkostiach.“

 

Nech v Tvojom srdci neustále zaznieva táto prosba:

„Večný Otče, môj Bože, pravda z podstaty, nekonečná svätosť, ukáž mi tvojho Syna, večnú múdrosť, v ktorom máš zaľúbenie vo večnej radosti. Nech skrze neho získam teba, najsvätejší Otče, aby som ťa mohla milovať jeho nestvorenou a večnou láskou. Nech mi ukáže teba, aby som ťa poznala v pravde a milovala ťa tak, ako chceš byť milovaný a ako žiadaš, aby som ťa milovala. Neprístupné svetlo, v ktorom spoľahlivo vidím svetlo poznania; svetlo, ku ktorému neprenikne tma a ktoré osvecuje moju nevedomosť. Svätý Otče, daj mi Syna, tvoje Slovo, toho, ktorý ma vykúpil a v ktorom skladám celú moju nádej. Moja duša po ňom žízni, po ňom túži moja duša i telo a vzývajú ho vo dne i v noci tichými a mocnými vzdychmi. Daj mi toho, ktorého milujem, toho, v ktorého dúfam a v ktorom žijem; daj mi moju odmenu, daj mi do vlastníctva to dobro,  ktoré je celým mojím dobrom; daj mi moju spásu, môj pokoj, moju pravdivú a večnú istotu!“

 

https://www.youtube.com/watch?v=5a60olNWAd0

 

 Ježiš bl. M. Celeste

V každej situácii odpočívaj v náručí mojej Božej prozreteľnosti tak, akoby si bola nesená mocným vládcom.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 306 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI