Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Úlohou nášho kontemplatívneho klauzúrneho spoločenstva je svojím svedectvom života modlitby a lásky privádzať iných k hlbokému a osobnému vzťahu s Kristom a vyžarovať lásku, radosť, pokoj – hodnoty, ktoré sú ovocím dôverného prebývania v Božej prítomnosti.

Do každodennej modlitby zahŕňame okrem iných aj prosbu za dar nových povolaní do našej komunity a každého 11.-teho v mesiaci sa osobitne modlíme počas adorácie o túto milosť. 

Pridaj sa k nám a modli sa spolu s nami.

 

*****

 

Započúvaj sa do meditácie o Panne Márii od našej zakladateľky bl. Márie Celesty:

„Kto dokáže opísať Máriinu veľkosť? Večný Otec na ňu hľadí ako na dcéru, božské Slovo ako na matku a Duch Svätý ju nazýva svojou nevestou. V Máriinom lone sa uskutočnilo spojenie dvoch prirodzeností. V Božom Slove sa vo vtelení uskutočnilo zázračné zjednotenie ľudskej a božskej prirodzenosti. Obdivuhodná jednota! Mária sa dotýka Boha; v nej sa uskutočnilo zjednotenie človeka s Bohom; v nej Boh dáva človekovi do vlastníctva svoje božstvo. Obdivuhodné tajomstvo, ktoré musí priviesť k šialenstvu lásky každú milujúcu dušu.“

 

Rozjímaj o tom, že:

 „Hoci bola najsvätejšia Panna nesmierne obohatená milosťou, vo svojej pokore pociťovala bázeň a svätý nepokoj, keď začula chválu z anjelových úst. Pouč sa z tohto nádherného príkladu, aby si nikdy nedôverovala sebe samej – ani vtedy, keď sa ti zdá, že ťa napĺňa Pánova milosť. Hľaď na Máriinu požehnanú dušu, ktorá nestratila posvätnú bázeň ani vtedy, keď jej nebeský posol zvestoval, že našla milosť u svojho Boha.“

 

Zamysli sa:

„Ako jedinečne Boh Otec stvoril Máriu a ako ju ozdobil mimoriadnou priazňou a milosťou. Božské Slovo ju od večnosti milovalo pre jej krásu a dokonalosť, veď bola zo všetkých najsvätejšia a najpokornejšia. Slovo čakalo na určený čas, keď sa v nej zasnúbi s ľudskou prirodzenosťou, a zjednotí sa tak so všetkými ľuďmi. Mária sa musela stať prameňom a bezhraničným morom milosti. Duch Svätý na ňu hľadel ako na svoju nevestu a túžil skrze ňu vyliať na zem milosti, dary a čnosti.“

 

Modli sa spolu s bl. Máriou Celestou:

„Moja najsvätejšia a najpokornejšia Pani, nadchni ma svätou bázňou a pomôž mi odpútať sa od seba samej, aby som takto získala posilu a vedenie Pánovho Ducha. Udeľ mojej duši svoju dokonalú, pravdivú pokoru, ktorá ťa urobila schopnou byť matkou Božieho Syna.“

 

 

Ak chceš vypočuj si túto pieseň a pros Pannu Máriu: https://www.youtube.com/watch?v=MLHGukUMZ8A

 

Na mocný príhovor Panny Márie Ti vyprosujem milosť opravdivej pokory, ktorou ona sama vynikala. Amen.

 

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Moja dobrota vychádza v ústrety dôvere mojich priateľov.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 54 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI