Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Ďalším podstatným aspektom nášho povolania je schopnosť žiť v spoločenstve. Dar vlastného povolania je prežívaný s darom povolania mojich spolusestier. Je to Boh, ktorý povoláva každú z nás. Vyberám si Boha, odpovedám na jeho pozvanie, ale sestru, ktorá je vedľa mňa si nevyberám. Je veľmi dôležité si uvedomiť, že to Boh nás spája do jedného spoločenstva a dáva nám konkrétne poslanie - misiu. A  spoločenstvo, do ktorého ma Boh pozýva nie je dokonalé ani ideálne. Všetky sme „na ceste“ k stávaniu sa svätými. Všetky si potrebujeme každý deň pomáhať, odpúšťať, prijímať sa, prichádzať pred Boha a nechať sa ním viesť a očisťovať. Preto náš život je v tomto zmysle náročný a nie ľahký. Moja pýcha, egoizmus, žiarlivosť, prchkosť a iné moje prejavy nezrelosti nezostali predo dvermi kláštora J. Práve naopak, prejavia sa v mojom vzťahu k Bohu, k sebe a samozrejme aj k sestre. Život v spoločenstve nie je pre ideálnych, ale pre slabých, ktorí chcú rásť, napredovať a stále sa učiť, ktorí dovolia druhým aby Boh cez nich vychovával ich srdce, aby ich oslobodzoval, aby každý deň bol malým krôčikom k premene. A preto spoločenstvo je veľkou silou a pomocou v  povolaní.

Moja schopnosť života v spoločenstve (niektorí nie sú schopní), je podmienená a determinovaná mojím vzťahom k sebe, mojou zrelosťou aj nezrelosťou. Pozor! To neznamená, že do kláštora mám vstúpiť až keď budem zmierená so svojím životom, uzdravená, prijatá... Ak čakáš až na tento ideálny čas, budeš čakať celý život. Môžem byť nezrelá, nemusím mať všetky veci v sebe usporiadané a môžem vykročiť za hlasom Pánovho volania. Podstatné je, či chcem niečo so sebou robiť, či mienim na sebe pracovať, či dokážem uniesť seba, či chcem rásť – a toto je znakom zrelosti, ktorá je pre vstup do nášho spoločenstva nutná!

Treba ešte podotknúť, že v komunite sa modlíme, pracujeme, stolujeme... dennodenne sme s tými istými osobami. Klauzúra nám nedovolí zo spoločenstva „uniknúť“. Konfrontuje nás so sebou, verifikuje našu duchovnú hĺbku a nedovolí žiť v ilúziách ale v pravde!

Napriek všetkým ťažkostiam a výzvam života (ktoré sú prítomné vo všetkých medziľudských vzťahoch), je život v spoločenstve krásny, oslobodzujúci a motivujúci! A zjavuje Boží humor: ako nás on povolal a  ako komunitu sestier dal dokopy J - každá je tak iná, odlišná, originálna, jedinečná...A toto je najsilnejším dôkazom, že je to Boh, ktorý nás povoláva ako spoločenstvo!

 Ježiš bl. M. Celeste

V ľudskej duši milujem väčšmi odrobinu čistej lásky než všetky dary, ktoré vlastní.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 1164 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI