Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Warning: Undefined array key 64 in /var/www/clients/client883/web3633/web/libraries/src/Access/Access.php on line 608

Warning: Attempt to read property "rules" on null in /var/www/clients/client883/web3633/web/libraries/src/Access/Access.php on line 608

Warning: Undefined array key 64 in /var/www/clients/client883/web3633/web/libraries/src/Access/Access.php on line 613

Warning: Attempt to read property "rules" on null in /var/www/clients/client883/web3633/web/libraries/src/Access/Access.php on line 613

V Lukášovom Evanjeliu čítame, že Ježiš Kristus rástol a mocnel pod starostlivým okom svojich rodičov Márie a Jozefa a Božia milosť bola na ňom. Po tom, čo sa im stratil v Jeruzaleme a tajomne im naznačil, že má byť tam, kde ide o nebeského Otca, vrátil sa s nimi do Nazareta a bol im poslušný; vzmáhal sa v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí (porov. Lk 2,39-40).

Svätý Jozef, tak ako každý otec židovskej rodiny, zohrával dôležitú úlohu vo výchove prvorodeného syna.

Hoci Sväté Písmo o tom výslovne nehovorí, predsa si môžeme ľahko predstaviť ako trávia spolu čas pri čítaní Tóry. Koľkokrát muselo z úst svätého Jozefa zaznieť: „syn môj, počúvaj ponaučenia svojho otca“.

Slová, ktoré boli echom slov nebeského Otca zachytené v posvätných knihách Izraela. Svätý Jozef osobne nesprevádzal svojho nebeského zverenca na krížovej ceste, Tradícia podáva, že zomrel pred začiatkom Ježišovho verejného účinkovania, no keďže je prirodzené, že sa nám v ťažkých životných situáciách spontánne pripomínajú dobré a cenné rady našich rodičov, Ježiša mohla na krížovej ceste sprevádzať živá spomienka na rady tohto statočného muža.

Prejdime dnes krížovú cestu s Ježišom trochu ináč ako zvyčajne: prejdime ju s Ježišom, ktorý pri každom zastavení živo vníma vo svojom srdci echo slov a povzbudení svojho pestúna a je nimi duchovne posilňovaný. Slová, ktoré sú mu dôverne známe, lebo majú svoje žriedlo v Božom Slove.

Svätý Jozef, svojím príhovorom nám pomôž nábožne a s duchovným úžitkom prežiť túto krížovú cestu.

Obetujeme ju za duše v očistci, za dar spásy pre nás a našich najbližších.

***

PRVÉ ZASTAVENIE: PÁN JEŽIŠ JE ODSÚDENÝ NA SMRŤ

SYNU: 14 Na počiatku stvoril Boh človeka a ponechal mu možnosť rozhodnúť sa. 15 Dal mu svoje príkazy a ustanovenia. 18 Pred človekom leží život a smrť, dobro a zlo: dostane to, čo sa mu ľúbi. 19 Božia múdrosť je preveľká, on je silný mocou a neprestajne sleduje všetko. 20 Jeho oči hľadia na tých, ktorí sa ho boja. On poznáva všetko, čo robia ľudia. 21 Bezbožne konať nekáže nikomu, ani nedáva súhlas k nijakému hriechu; 22 nepraje si množstvo takých synov, ktorí nemajú viery a zdatnosti. (porov. Sir 15)

Áno, Pane, stojíš pred Pilátom, ktorému – ako každému človekovi – tvoj Otec dal možnosť slobodnej voľby. Ty osobne si sa už pevne rozhodol kráčať do Jeruzalema v ústrety krížu. V Getsemani si svoje rozhodnutie potvrdil. A teraz mlčky čakáš na rozhodnutie veľrady a Piláta... odsúdili ťa.

Sv. Jozef, vypros mi milosť správnych rozhodnutí v mojom živote, aby som sa vždy rozhodovala pre Boha jeho vôľu.

 

DRUHÉ ZASTAVENIE: PÁN JEŽIŠ BERIE KRÍŽ NA SVOJE PLECIA

SYNU: 2 Uponíž si srdce a vytrvaj, (...) neznepokojuj sa, keď ti príde čas pohromy. 3 Znášaj, čo ti znášať ukladá Boh; pevne sa pridaj k Bohu a vytrvaj, aby si vzrástol životom, keď príde koniec. 4 Prijímaj všetko, čo ťa zastihne, vytrvaj v bolesti, maj trpezlivosť, ak ťa niečo sužuje. 5 Lebo zlato a striebro čistia ohňom a bohumilých ľudí v peci utrpenia. ( Porov. Sir 2,1-4)

Pane môj, nevzpieral si sa, neznepokojoval, neprotestoval. Prijal si svoj údel odsúdenca, v dôvere, že tak chce tvoj nebeský Otec. Pevne si bol s ním zjednotený, bol si v ňom a on v tebe. Modlitbou si upevňoval túto jednotu, a tak ťa vedomie nadchádzajúceho utrpenia nezlomilo.

Sv. Jozef, vypros mi milosť dôvernej a stálej modlitby, ktorá by posilňovala moju vieru a dôveru v Boha.

 

TRETIE ZASTAVENIE: PÁN JEŽIŠ PADÁ PRVÝ RAZ POD KRÍŽOM

SYNU: 11 Pozri na dávne pokolenia a vedz, že nikoho nestihlo zahanbenie, kto dúfal v Pána. 12 Ktože bol opustený, ak vytrval pri jeho prikázaniach? Kýmže opovrhol, ak ho niekto vzýval (o pomoc)? 13 Lebo Boh je dobrotivý a milosrdný a odpúšťa viny, keď nastane súženie, ochráni všetkých, ktorí ho úprimne hľadajú. 15 Beda takým, ktorí majú ochabnuté srdce a nedôverujú v Boha, a preto ich neberie do svojej ochrany. 16 Beda takým, ktorí stratili trpezlivosť a ktorí opustili priame cesty a uchýlili sa na cesty neprávosti. 17 Lebo čo urobia, až Pán začne konať prehliadku? (porov. Sir 2)

Pane Ježišu, tvoj prvý pád a následné pokračovanie v krížovej ceste sú pre mňa posilou a povzbudením, aby som sa aj ja, tak ako ty, nikdy nevzdala a samovoľne nezmenila smer cesty, ktorú mi Boh vyznačil, aby som neutekala pred krížom a ťažkosťami.

Sv. Jozef, vypros mi statočnosť a trpezlivosť, aby som verne kráčala za Kristom.

 

ŠTVRTÉ ZASTAVENIE: PÁN JEŽIŠ SA STRETÁ SO SVOJOU MATKOU

SYNU: 1 Kto sa bojí Boha, bude konať, čo je dobré, a kto sa drží spravodlivosti, dosiahne ju. 2 Vyjde mu v ústrety ako počestná matka a privinie ho k sebe ako manželka panenského veku. 3 Nakŕmi ho životodarným chlebom rozumnosti a vodou spasiteľnej múdrosti ho napojí. 4 A spevnie v ňom, takže sa nezohne, pevne sa ho bude držať, takže nevyjde na posmech. 5 Povýši ho v kruhu jeho blížnych, uprostred zhromaždenia mu otvorí ústa, naplní ho duchom múdrosti a rozumnosti a slávnym rúchom ho odeje. ( porov. Sir 15)

Pane, aké prorocké sú tieto slová práve pre túto chvíľu. Tvoja nepoškvrnená Matka ti vyšla v ústrety a priniesla ti duchovnú úľavu, aby si spevnel a neohol sa pod krížom. Jej prítomnosť bola pre teba potvrdením splnenia všetkých Božích prísľubov: spravodlivý napokon nikdy nevyjde na posmech a Boh ho povýši pred očami všetkých národov.

Sv. Jozef, vypros mi milosť bázne Božej, aby som pred svetom žila bohabojný život a denne sa sýtila Božím Slovom.

 

PIATE ZASTAVENIE: ŠIMON CYRENEJSKÝ POMÁHA PÁNU JEŽIŠOVI NIESŤ KRÍŽ

SYNU: 2 Rob dobre spravodlivému a dostaneš veľkú odplatu: ak aj nie od neho, určite od Pána. 8 Nie v šťastí poznáš, kto je tvoj priateľ, ako sa nevie zasa nepriateľ utajiť v tvojom nešťastí. 9 Ak je niekto v šťastí, nepriatelia sú v žiali; až v jeho nešťastí sa ukáže, kto mu je priateľom. 15 Nepriateľ vie byť sladký v slove, no srdcom túži zvrhnúť ťa do jamy. 16 Nepriateľ roní slzy očami: ale nenasýti sa krvi, ak príde na to čas. 17 Ak ťa stihne zlo, jeho tam nájdeš prvého. ( porov. Sir 12)

Áno, Pane, aj tieto slová otcovského varovania sa doslovne potvrdili v tvojom živote. Priatelia ťa opustili a zástupy, čo kedysi žasli nad tebou a ťa oslavovali, sa zrazu zmenili na nepriateľov a od Piláta žiadali tvoju krv. Kade si chodil, všade si dobre robil – no kde je teraz tvoja odplata? A predsa sa ti jej v posledných chvíľach symbolicky dostalo. Priamo od Otca, ktorý poslal doposiaľ neznámeho Šimona z Cyrény, aby ti pomohol niesť ťarchu kríža.

Sv. Jozef, nauč ma nezištne slúžiť mojim bratom a sestrám a ochotne im vyjsť v ústrety s pomocou.

 

ŠIESTE ZASTAVENIE: VERONIKA PODÁVA PÁNU JEŽIŠOVI ŠATKU

SYNU: Svojmu blížnemu sa nestávaj z priateľa nepriateľom! 8 Lebo niekto je priateľom za (vhodného) času, ale neostane ním, keď príde súženie. 10 Niektorý priateľ je ti až účastníkom stola, a predsa nevytrvá pri tebe, keď príde núdza. 14 Verný priateľ je ako mocná pevnosť, kto takého nájde, nájde si poklad. 15 Verného priateľa nemožno kúpiť a hodnota jeho vernosti sa nedá vyvážiť zlatom a striebrom. 16 Verný priateľ je akoby liek nesmrteľného života a tí, ktorí sa boja Pána, nájdu ho. (porov. Sir 6)

Mal si priateľov, Pane. A nikomu z nich si sa nestal nepriateľom. Dokonca aj toho, čo ťa zradil, si v tú noc oslovil: priateľu. Vedel si tiež o budúcej Petrovej zrade, no nezanevrel si na neho. Na krížovej ceste si sa darmo obzeral, svojich dávnych priateľov si nevidel. A tu zrazu z davu predsa len vystúpila odvážna Veronika a šatkou ti utrela skrvavenú tvár. Jej odvážne priateľské gesto bolo ako liek nesmrteľného života.

Sv. Jozef, nauč ma byť oporou pre mojich najbližších a odpúšťať tým, čo ma sklamali.

 

SIEDME ZASTAVENIE: PÁN JEŽIŠ PADÁ DRUHÝ RAZ POD KRÍŽOM

SYNU: 1 Nespoliehaj sa na klamlivý majetok, ani si nehovor: „Mám dostatok živobytia!“ Lebo ti to nepomôže nič, až príde pomsta a súženie. 2 Kým si pri sile, nechoď za tým, po čom srdce túži, 3 ani si nehovor: „Aký som mocný“ - alebo: „Ktože si ma podrobí za to, čo som urobil?“ Lebo Boh požiada istú odplatu za všetko. 10 Nebuď ustarostený o klamlivé bohatstvo, nepomôže ti ničím, až príde súženie. (Sir 5, 1.2-3.10)

Pane môj, padol si druhý krát a priblížil sa k tým, čo odpadli od Boha pre klamlivé bohatstvo, spoločenské postavenie či uznanie. Priblížil si sa aj ku mne, čo denne padám pre svoju sebestačnosť a pýchu a zašeptal si aj mne do ucha: nebuď zbytočne ustarostená o to, čo pominie.

Sv. Jozef, nauč ma hľadať Božie kráľovstvo ja jeho spravodlivosť.

 

ÔSME ZASTAVENIE: PÁN JEŽIŠ NAPOMÍNA PLAČÚCE ŽENY

SYNU: 6 Niekto mlčí, lebo nevie nič múdreho povedať, iný zasa mlčí, lebo vie, kedy je príhodný čas. 7 Múdry človek mlčí až do (príhodného) času: ale chvastúň a pochabý nestoja o (príhodný) čas. (porov. Sir 20) 38 Nevyhýbaj sa, keď treba potešiť plačúcich, a choď spolu s tými, ktorí smútia! (porov. Sir 7,38)

Pane, mlčal si pred Pilátom, no prehovoril si k plačúcim ženám, ktoré s tebou súcitili. Poznal si príhodný čas. Usmernil si ich zronené srdcia, lebo si mal nádej, že tvoje napomenutie predsa len prijmú.

Sv. Jozef, príklad mlčanlivosti, nauč ma vážiť svoje slová a chráň ma pred povrchnou mnohovravnosťou.

 

DEVIATE ZASTAVENIE: PÁN JEŽIŠ PADÁ TRETÍ RAZ POD KRÍŽOM

SYNU: 19 Kto sa vhĺbi do Zákona, bude ním úplne preniknutý, ale kto si pokrytecky počína, potkne sa oň. 20 Ktorí sa boja Pána, nájdu spravodlivé právo, ako svetlu dajú svietiť jeho ustanoveniam. 24 Synu, nerob nič bez rozvahy, potom neoľutuješ nič, čo sa stalo. 25 Nekráčaj po ceste skazy a neudrieš sa o kameň. 28 Kto verí v Boha, dbá aj o jeho prikázania, a kto dôveruje v neho, nezažije ujmu. (porov. Sir 32)

Pane, sú takí, čo mnohokrát padli, a zo svojich pádov sa nepoučili. Ba rozhodli sa kráčať po dvoch cestách a žiť pokrytecký život. Aj k tým sa pri svojom treťom páde skláňaš. Dávaš nám šancu do poslednej chvíle.

Sv. Jozef, príklad bezúhonného života, vypros mi milosť úprimného pokánia a ochotu k neustálemu vnútornému obráteniu.

 

DESIATE ZASTAVENIE: PÁNU JEŽIŠOVI ZVLIEKAJÚ ŠATY

SYNU: 1 Múdrosť dvíha poníženému hlavu a posadí ho do kruhu veľmožov. 2 Nikoho nechváľ pre jeho krásu, ako zasa nikým neopovrhuj pre (jeho vzhľad)! 3 Včela je malá medzi lietavým (hmyzom), ale zo sladkostí je prvý jej plod. 4 Nikdy sa nevychvaľuj svojím odevom, ani sa nevypínaj, ak sa ti dostane cti: lebo jedine skutky Najvyššieho sú obdivuhodné, jeho diela sú slávne, skryté a neviditeľné. 5 Mnohí vladári si zasadli na prestol, ale veniec nosil aj ten, o kom sa ani nenazdali. 6 Mnohí mocnári boli až veľmi porazení; a (ktorí boli) v sláve, vydaní boli do rúk iných. (porov. Sir 11)

Pane môj, jednorodený Boží Synu, zriekol si sa svojej rovnosti s Otcom, ponížil si sa a stal sa podobný nám, ľuďom, vo všetkom okrem hriechu. Predstavitelia židovského národa ani vladári sveta, sediaci na prestoloch, sa veru nenazdali, že ten, ktorého tak potupili, raz zasadne po pravici Boha Otca a príde súdiť živých i mŕtvych.

Sv. Jozef, pokorný tesár z Nazareta, vypros mi dar skromnosti a poníženosti.

 

JEDENÁSTE ZASTAVENIE: PÁNA JEŽIŠA PRIBÍJAJÚ NA KRÍŽ

SYNU: 7 O všetkých neprávostiach má Boh vedomosť. 18 Almužna každého ostáva akoby pečať u neho, ako zrenicu chráni zásluhu každého. 19 Keď potom povstane (na súd), odplácať bude odplatou každému jednému osobitne na jeho hlavu a (niektorých) navráti do najhlbších častí zeme. 20 Kajúcnikom však umožní cestu k spravodlivosti, klesajúcich posilňuje k vytrvalosti a určuje im spravodlivý podiel. 28 Ó, aké veľké je milosrdenstvo Pána a jeho zľutovanie nad tými, ktorí sa obrátia k nemu! (porov. Sir 17)

Pane môj, pribili ťa na kríž a vyzdvihli uprostred dvoch zločincov. Mnohí sa ti pritom posmievali a pokúšali ťa, aby si zostúpil z kríža. Jeden zo zločincov tiež bezočivo a bohorúhavo prosil o svoju záchranu. Nedal si sa vyprovokovať. Svoju božskú moc si však ukázal sebe vlastným spôsobom: kajúcemu lotrovi si prisľúbil raj. Veď si neprišiel, aby si svet odsúdil, ale aby si daroval spásu všetkým, čo sa obrátia k tebe s prosbou o zľutovanie. Hoci aj v tej poslednej chvíli.

Sv. Jozef, nádej hriešnikov, vypros mi úprimnú ľútosť nad mojimi hriechmi.

 

DVANÁSTE ZASTAVENIE: PÁN JEŽIŠ NA KRÍŽI ZOMIERA

SYNU: 14 Duch bohabojných bude mať život a svojím navštívením ich Boh požehnáva. 15 Svoju nádej skladajú vo svojom Vysloboditeľovi, lebo oči Pána sledujú tých, ktorí ho milujú. 16 Kto sa bojí Pána, pred ničím sa nestrachuje ani neobáva, lebo on je jeho nádejou. 17 Blažená duša toho, kto sa bojí Pána! 18 Na koho iného má upierať svoj zrak, kto je jej posilou? 19 Oči Pána hľadia na tých, ktorí sa ho boja, on je ich mocným ochrancom, silnou oporou. (por. Sir 34)

Pane, v najdramatickejšej chvíli, keď si sa cítil Bohom opustený, spomienka na mnohokrát opakované slová povzbudenia pozdvihla oči tvojej duše a uprela tvoj zrak do neba. Dokonalo sa. Svojho ducha si odovzdal do Otcových rúk. Svoju nádej zložil v Bohu, svojom Vysloboditeľovi.

Sv. Jozef, patrón umierajúcich, stoj pri mne v hodine mojej smrti.

 

TRINÁSTE ZASTAVENIE: PÁNA JEŽIŠA SKLADAJÚ Z KRÍŽA

SYNU: 17 Prv ako skonáš, rob dobre, správne, lebo v podsvetí už nenájdeš pokrm. 18 Každý človek – ako tráva - ostarie, bude ako list na zelenom plodonosnom strome. 19 Jedny listy rašia, iné odpadávajú, tak sa vedie aj pokoleniu z tela a krvi: jedna časť odumiera, iná sa rodí. 20 Každé pominuteľné dielo vezme nakoniec skazu a s ním pôjde aj jeho tvorca. 21 Každý výborný čin dôjde spravodlivej odmeny a slávu bude mať z neho aj ten, kto ho koná. ( porov. Sir 14)

Svätý Jozef, tieto slová poučenia už adresuješ mne. V duchu sa prizerám, ako Ježišovo telo snímajú z kríža a kladú do náručia jeho bolestnej Matky. Každý spravodlivý čin dôjde odmeny. Vedela to aj Mária a pevne verila, že toho, čo teraz mŕtvy spočíva v jej lone, Boh čoskoro oslávi a dôjde spravodlivej odmeny.

Sv. Jozef, prihováraj sa za mňa, aby som Božie dobrodenia a milosti verne používala, a tak raz mohla vojsť do večnej radosti.

 

ŠTRNÁSTE ZASTAVENIE: ULOŽENIE DO HROBU

SYNU: 29 Mohli by sme premnoho hovoriť, no chybuje nám slovo, koniec všetkých rečí nech je: On je vo všetkom prítomný. 30 Keď ho treba oslavovať, na čo sa zmôžeme? Lebo on Všemohúci je väčší nad svoje diela. 31 Pocit hrôzy budí Pán, lebo veľmi veľký je, a jeho moc je obdivuhodná 32 Oslavujte Pána, koľko len vládzete, on je ešte väčší, lebo obdivuhodná je jeho velebnosť. 33 Dobrorečte Pánovi a zvelebujte ho podľa svojej schopnosti, je väčší nad všetku chválu. 34 Pri jeho zvelebovaní vynaložte všetku svoju silu, aby to nebolo nedostatočné, ani tak ho nemôžete vystihnúť. 35 Ktože ho videl a môže o ňom rozprávať? A kto ho môže zvelebovať takého, aký je od počiatku? 36 Mnohé veci, väčšie od toho, (čo poznáme), sú skryté, lebo iba málo vidíme z jeho diel! ( porov. Sir 43)

Strážcovia zapečatili hrob a nastalo veľké ticho po celej zemi. Tvorstvu chýba slovo, v srdci je bázeň zoči voči nepochopiteľnému tajomstvu dočasne ukrytému v hlbinách zeme. Veru mnohé veci, väčšie od toho, (čo poznáme), sú skryté, lebo iba málo vidíme z jeho diel! Svetom sa však predsa len nesie echo slov stotníka spod kríža: ON NAOZAJ BOL - A JE - BOŽÍM SYNOM. Jemu sláva a česť naveky. Amen.

 

ZÁVEREČNÁ MODLITBA:

Milostivý a milosrdný Ježišu, nekonečnej tvojej velebnosti obetujeme túto pobožnosť Krížovej cesty ako poďakovanie za nevýslovné bolesti a prehorkú smrť tvoju a k dosiahnutiu odpustenia hriechov, zaslúžených pokút ak vyslobodeniu duší z očistca.

Ježišu, náš Spasiteľ a Vykupiteľ, nedopusť, aby tvoja svätá krv bola zbytočne pre nás vyliata a cena tvojej smrti pre nás bola stratená. Ty nás spravuj tu na zemi a silou svojho umučenia vzkries nás k novému životu a voveď do života večného, kde ťa chceme s Otcom i Duchom Svätým chváliť a zvelebovať na veky vekov.

Amen.

SVÄTÝ JOZEF, prosíme Ťa so synovskou dôverou, stoj pri nás v hodine smrti a vypros nám svojím orodovaním dokonalú ľútosť nad hriechmi a dôveru v Božie milosrdenstvo, aby sme chvíľu smrti očakávali s vierou a dôverou v srdci, smrť prijali vďačne z lásky k Bohu a dušu vrátili Stvoriteľovi, volajúc na pomoc mená Ježiš, Mária a Jozef. Amen.

 

Jubilejný rok sv. Jozefa

© redemptoristky Kežmarok

 Ježiš bl. M. Celeste

Keď uznáš svoju vnútornú chudobu, vstúpim ako kráľ do Jeruzalema tvojej duše.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 157 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI