Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Úvod:

  „Kontemplácia ukrižovaného Krista je prameňom inšpirácie pre všetky povolania. V nej majú svoj počiatok – popri základnom dare Ducha Svätého – všetky dary, najmä dar zasväteného života.“  VC 23

1. Ježiš je odsúdený na smrť

 Hľadanie osobného povolania je opravdivou via crucis  v tom najkrajšom a najpozitívnejšom zmysle slova, pretože kríž poukazuje na hľadanie tej krajnej odlišnosti a novosti, v ktorej prebýva pravda. Táto cesta vedie k objaveniu osobnej pravdy a často je vystavená riziku, že zostane nepreskúmaná.

2.  Ježiš berie kríž

 Kríž je jednoznačný dôkaz Božej prítomnosti a plánu. Boh totiž miluje tak, že povoláva, a práve preto, že iniciatíva pochádza z jeho strany, povoláva milovať takým spôsobom, ako to urobil vtedy, keď povolal vlastného Syna ku kenóze, k dobrovoľnému vyprázdneniu, aby tak človekovi vymedzil priestor pre jeho slobodu.

3.  Ježiš padá prvý raz

Každé povolanie rodí sa z kríža, on ho plodí a ochraňuje, motivuje, osvecuje a posilňuje.

 4. Ježiš sa stretá so svojou Matkou

Kríž je v živote človeka takým miestom, ktoré Boh prišiel vyplniť svojou prítomnosťou, dáva teda silu, aby bolo možné kráčať po tejto ceste, a to tak, že rozmnožuje lásku a zaháňa strach, že úzkosť mení na vďačnosť.

 5. Šimon pomáha Ježišovi niesť kríž

 Ak Boh uznal za vhodné zomrieť na kríži za človeka, nikto a nič, len kríž môže dať človekovi istotu, že od vekov a navždy bol milovaný, a to spolu s istotou, že môže  a musí milovať aj on.

 6. Veronika utiera Ježišovu tvár

 Korene povolania, podobne ako korene radosti, majú podobu kríža!

 7. Ježiš padá druhý raz

 Láska viedla Ježiša k objatiu svojho kríža. Je to opravdivá a jediná motivácia života: z lásky sme dostali život, z lásky sme povolaní a z lásky môžeme vykonávať určitú službu. Len a len z lásky má zmysel zomrieť.

 8. Ježiš napomína jeruzalemské ženy

Ak kríž zjavuje pravdu, tak potom oslobodzuje aj od strachu, od toľkých strachov, ktoré nám znepríjemňujú život a ktoré sú zväčša neopodstatnené: od strachu, že sme bezcenní; že nás nik nepovolá a že nás nebude milovať; alebo od strachu milovať iných a darovať svoj život, od prehnanej starostlivosti o seba samých, žeby nám niekto mohol ublížiť; od strachu zo smrti; od strachu z kríža a každého utrpenia. Kríž nás oslobodzuje!

9. Ježiš padá tretí raz

Kríž ukazuje, ktorým smerom má človek viesť svoj život, ak chce byť dôsledný a verný prijatému daru, to znamená sebe samému a pravde o sebe. V perspektíve kríža sa teda nachádza pravda o ľudskom ja.

10. Ježiša zbavujú šiat

 Kríž nie je len niečím príležitostným, nepodstatným, od čoho sa treba držať ďaleko, ale tým, čo odkrýva až do akej miery bol človek hoden lásky. Odkrýva ľudskú dôstojnosť a vznešenosť viac ako čokoľvek na svete.

 11. Ježiša pribíjajú na kríž

 Prijať kríž znamená nájsť gravitačné centrum, ktoré všetko k sebe priťahuje, všetkému dáva zmysel a pravdu, farbu a teplo, ktoré umožňuje človekovi..., aby nezavrhol nič zo svojej existencie, ale naopak všetko sústredil okolo kríža.

 12. Ježiš na kríži umiera

 Kríž je obraz dôvery a seba odovzdania. Dosvedčujú to posledné slová umierajúceho Ježiša. On však túto dôveru aj podnecuje a pobáda k odovzdaniu sa. Nič iné iba kríž nás dokáže uistiť a súčasne  provokovať, iba kríž dáva slobodu, najmä citovú.

 13. Ježiša snímajú z kríža

 Prijatá láska svojou prirodzenosťou smeruje k tomu, aby sa stala darovanou láskou. A toto všetko vyjadruje Kristov kríž – najväčšie vyjadrenie najväčšej lásky, tej, ktorá prichádza od Boha, a súčasne je to najvýrečnejší symbol tajomstva života s smrti človeka.

14. Ježiša kladú do hrobu

 Človek pomaly objavuje, že práve kríž napĺňa veci, život a smrť zmyslom a pravdou, ba je jeho osobnou pravdou, pretože jeho existencia je  ovocím lásky a usiluje sa vyjadriť tú istú lásku, ktorá Krista vyniesla na kríž.

  Záver:

 Každá cesta k povolaniu je via crucis, pretože nič iné nemôže podnietiť a zrodiť rozhodnutie pre povolanie, iba Kristov kríž, v ktorom je naša spása, spása každého a všetkých, v ktorom je najistejšie prisľúbenie nekonečného šťastia. Veď iba sebadarovanie nás robí šťastnými, a to navždy. Korene tejto radosti majú podobu kríža!

 

 

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Stačí, ak budeš vrúcne a celým srdcom milovať všetko, čo v každej situácii vo svojej prozreteľnosti pre teba pripravím.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 389 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI