Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

V dňoch od 1. do 10. mája 2024 sa v našom kláštore uskutočnil kurz permanentnej formácie pre komunity redemptoristiek, ktoré sú združené vo Federácii blahoslavenej Márie Celesty. Prítomná bola  predsedníčka Federácie sr. Imma Di Stefano, OSsR zo Scaly, formátorka Federácie sr. Kazimiera Kut, OSsR z Bielska Białej a asistent Federácie P. Piotr Chyła, CSsR z Ríma. Pri tejto príležitosti sme mali u nás veľkú česť hostiť zástupkyne kláštorov z Talianska, Poľska, Kazachstanu, Rakúska, Burkina Faso a Angoly.

Kurz v prvých dňoch pozostával z dopoludňajších prednášok P. Andrzeja Wodku, CSsR, profesora Pápežskej alfonziánskej akadémie v Ríme, o biblických základoch prvej reguly našej rehole, ktorou je "Jednota a vzájomná láska". Vo svojich úvahách sa zameral na Ježišove slová, ktoré vyslovil v čase, keď spoznal svoju „hodinu“ (Ján 13 -17) a snažil sa tiež zachytiť realizáciu „modelu trojičného života“ v dejinách ľudstva podľa „nového prikázania“ prostredníctvom „života vo vzájomnej láske“. Ako na záver povedal: Zasvätený život sa práve tu môže stať zjavením tajomstva spoločenstva so samotným Bohom.“

Popoludní sme sa formou online stretnutia spájali s P. Sabatinom Majoranom, CSsR, emeritným profesorom morálnej teológie a prezidentom Pápežskej alfonziánskej akadémie. Témou prvej prednášky bola „Vzájomná láska v spisoch bl. Márie Celesty Crostarosa“. Na úvod P. Majorano povedal: "V prvom rade vám ďakujem za pozvanie zúčastniť sa tohto podujatia spoločnej formácie. Ihneď som zareagoval pozitívne, kvôli bratstvu, ktoré by malo charakterizovať (a charakterizuje) vzťah medzi redemptoristami a redemptoristkami. Podľa pôvodného plánu rehoľa a kongregácia tvoria jeden inštitút, hoci komplementárnym spôsobom, zameraným na živú pamiatku Najsvätejšieho Vykupiteľa, pokračujúc ohlasovaním „hojného vykúpenia“ predovšetkým pre ľudí na okraji spoločnosti. Preto úvahy, ktoré mám v úmysle navrhnúť, nemajú charakter prednášky alebo konferencie, ale chcú byť len impulzom k zdieľaniu a k vzájomnému počúvaniu, aby sme rozoznali a prijali, čo nám Duch hovorí.“

V piatok, na sviatok svätých apoštolov Filipa a Jakuba nás P. Michal Zamkovský, CSsR pri večernej svätej omši povzbudil k tomu, aby sme dovolili Ježišovi pritiahnuť nás k Otcovi. Týmto spôsobom sa cez naše komunity, cez naše gestá a činy bude môcť zjavovať Božia láska a materská tvár Cirkvi. 

V nedeľu sestry navštívili komunitu gréckokatolíckych redemptoristiek vo Vranove nad Topľou.

V pondelok 6. mája sa náš kurz presunul do druhej fázy. Asistent Federácie P.  Piotr Chyła, CSsR, ktorý je aj zároveň riaditeľom Centra spirituality redemptoristov v Ríme, sa v prednáškach zameral na tému „Jednoty a vzájomnej lásky v našich konštitúciách“. Podľa neho svedectvo redemptoristiek vo svete a šťastie z toho, že sme povolané ku krásnemu životu závisí od neustálej pripútanosti  k Ježišovi, ako ratolesti k viniču. „Nie je to vždy ľahké, ale určite je krásne na otázku: „Čo robíš v živote?“ odpovedať druhým: „Nasledujem Ježiša, pretože On si ma vyvolil.“

Večernú svätú omšu, v ten istý deň, celebroval kežmarský dekan a farár vdp. Martin Majda, ktorý nás vo svojej homílii, cez konkrétne príklady svätých povzbudil k  vzájomnej láske v komunitnom živote, ktorý vo svojej každodennosti prináša aj isté ťažkosti.

V stredu 8. mája predstavená komunity v Scala, sr. Maria d´Amato, začala svoju prednášku "O piatich zmysloch lásky" slovami: „Hovoriť o láske  znamená hovoriť o základoch našej spirituality, o našom konkrétnom a každodennom živote. Každá z deviatich regúl nášho inštitútu je, samozrejme, základná. Ale láska, ktorá je prvá, je trochu ako dvere, kľúč, abeceda, s pomocou ktorej by sme mali čítať nasledujúce reguly." 

V deň slávnosti Nanebovstúpenia Pána sa k slovu dostal aj slovenský redemptorista P. Václav Hypius, CSsR, ktorý celé dopoludnie venoval téme „Bratský život v spoločenstve v dokumentoch Cirkvi“.

Slávnostné vešpery tohto dňa sme sa pomodlili spolu s naším diecéznym otcom biskupom Mons. Františkom Trstenským, ktorý nás  poctil svojou prítomnosťou a slovom povzbudil k tomu, aby sme svetu prinášali živú prítomnosť Pána.

Spoločnou večerou, v atmosfére radosti a vďačnosti dobrému Bohu za spoločne prežitý čas, sme ukončili historicky prvý medzinárodný kurz permanentnej formácie novovzniknutej Federácie, ktorý sa konal v našom kežmarskom kláštore.

VIAC: redemptorystki.pl 

facebook.com/redemptoristkyKK

 Ježiš bl. M. Celeste

Nachádzam v tebe zaľúbenie, keď vidím, že chceš byť závislá iba na mojej dobrote.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 346 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI