Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Úlohou nášho kontemplatívneho klauzúrneho spoločenstva je svojím svedectvom života modlitby a lásky privádzať iných k hlbokému a osobnému vzťahu s Kristom a vyžarovať lásku, radosť, pokoj – hodnoty, ktoré sú ovocím dôverného prebývania v Božej prítomnosti.

Do každodennej modlitby zahŕňame okrem iných aj prosbu za dar nových povolaní a každého 11.-teho v mesiaci sa osobitne modlíme počas adorácie o túto milosť pre celú Cirkev.

 

*****

Započúvaj sa do časti meditácie bl. Márie Celesty nad Modlitbou Pána: 

„Môj najdrahší Otče, ty si celé moje dobro. Keď premýšľam slovách „OTČE NÁŠ“, mám pocit, akoby som si k srdcu vinula ten najväčší poklad! Ty si silnejší ako akákoľvek sila a miluješ ma nekonečnou, dokonalou, dobrotivou láskou. Čoho sa mám teda báť, ak pre mňa chceš a môžeš vykonať všetko dobré?“

 

„Ty si v nebi a želáš si, aby som žila na zemi majúc srdce v nebi, pri tebe. Preto ma učíš hovoriť ti: „Otče náš, ktorý si na nebesiach.“ Pohľadom viery sa môžem už teraz pozerať na teba ako na Otca všetkej krásy a čerpať od teba útechu a povzbudenie uprostred trápení tohto sveta. Avšak aj ty hľadíš na mňa, osvecuješ ma a dodávaš mi odvahu v každej chvíli a ja sa celá odovzdávam tvojmu pohľadu.“

 

„Môj najdrahší Otče, tvoj všetko prenikajúci pohľad milosrdenstva spočíva na mne, takže niet ani chvíle, kedy by si nebol pri mne. Môj milovaný Bože a Pane, pomôž mi srdcom poslúchať tvoj svätý zákon.“

 

Pane, nauč nás modliť sa:  https://www.youtube.com/watch?v=dTIQNIe_waQ

 

 Ježiš bl. M. Celeste

V každej situácii odpočívaj v náručí mojej Božej prozreteľnosti tak, akoby si bola nesená mocným vládcom.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 391 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI