Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Úlohou nášho kontemplatívneho klauzúrneho spoločenstva je svojím svedectvom života modlitby a lásky privádzať iných k hlbokému a osobnému vzťahu s Kristom a vyžarovať lásku, radosť, pokoj – hodnoty, ktoré sú ovocím dôverného prebývania v Božej prítomnosti.

Do každodennej modlitby zahŕňame okrem iných aj prosbu za dar nových povolaní a každého 11.-teho v mesiaci sa osobitne modlíme počas adorácie o túto milosť pre celú Cirkev.

 

*****

 

Započúvaj sa do slov, ktoré bl. Mária Celesta vyznáva Ježišovi:

„Prišiel si do môjho srdca a urobil si z neho svoj príbytok a zároveň si ma v mojom vnútri poúčal Božou náukou. Dal si mi porozumieť, že najdôležitejšie v duchovnom živote je zotrvávať v tvojej Božej prítomnosti, myslieť iba na teba, usilovať sa len o teba, nehľadať ani netúžiť po ničom inom než po tebe, jediný Poklad duše. Človek, ktorý tak činí, očisťuje sa zo svojich zlých návykov a vnuknutí démona. Duša v Božom svetle vidí a spoznáva svoju temnotu a od tvojej Božej dokonalosti prijíma rúcho svätých čností... Mnohokrát si sa prihováral môjmu srdcu týmito presladkými slovami: „Ty si moja jediná a ja som celý tvoj. Nenechávaj ma samého vo svojom srdci.“

Niekedy som ťa síce opúšťala, no ty si ma neprestával povolávať k vnútornému sústredeniu a dával si mi poznať chyby, ktorých som sa z nedbalosti dopustila. Zahanbovala ma tvoja veľká láska, s ktorou si všetko robil, láskajúc ma s dobrotou a milosrdenstvom. Znášal si moje neopätovanie a nikdy si sa na mňa nehneval.“

 

Dovoľ, aby tieto Ježišove slová, ktoré adresoval bl. Márii Celeste, hlboko zapadli aj do Tvojho srdca:

„Ja som Kráľ pokoja, ktorý prebýva v tebe a chcem, aby si si zachovala pokoj srdca. Vyžadujem, aby si sa neusilovala o nič iné, len o to, aby si ma milovala, hľadala, túžila po mne a konala všetky svoje diela z lásky ku mne. Pozri sa, aká čistá je moja láska. Neprestajne ťa milujem a preukazujem dobro. Všetky moje skutky, všetky kroky, každý nádych môjho presvätého života bol láskou. Z lásky k tebe som v noci nespal a modlil som sa za teba k môjmu Otcovi. Ustavične som na teba myslel a hľadel na teba očami milosrdenstva a zľutovania. Očakávam, že sa budeš ku mne utiekať, pretože ti chcem pomáhať v tvojich potrebách.“

 

Modli sa slovami našej zakladateľky:

„Svetlo mojich očí, božské Slnko, ktoré ma zohrievaš a osvecuješ temnotu mojej mysle, daj mi svoje svetlo, aby ťa moje srdce hľadalo. Zraň ma svojou čistotou a svätou láskou... znič vo mne všetko, čo nie si ty, Láska moja. Nechcem žiť už ani chvíľu bez teba, Láska môjho srdca. Chcem ustavične kráčať za tebou, lebo ty si môj život, moje srdce a cesta mojej spásy.“

 

Vyznaj Ježišovi: https://www.youtube.com/watch?v=UUag1uOebng

 

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Keď uznáš svoju vnútornú chudobu, vstúpim ako kráľ do Jeruzalema tvojej duše.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 350 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI