Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Úlohou nášho kontemplatívneho klauzúrneho spoločenstva je svojím svedectvom života modlitby a lásky privádzať iných k hlbokému a osobnému vzťahu s Kristom a vyžarovať lásku, radosť, pokoj – hodnoty, ktoré sú ovocím dôverného prebývania v Božej prítomnosti.

Do každodennej modlitby zahŕňame okrem iných aj prosbu za dar nových povolaní a každého 11.-teho v mesiaci sa osobitne modlíme počas adorácie o túto milosť pre celú Cirkev.

 

*****

 

Stíš sa a vstúp do modlitby piesňou: https://www.youtube.com/watch?v=gWBnGTQsXPQ

 

„Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho. A z neba zaznel hlas: ,Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie‘“ (Mt 3, 16 – 17).

 

Rozjímaj o tom, že:

„Ježiš sa sklonil k nohám svojho stvorenia, prijal postoj pokánia a dal sa pokrstiť ako človek, ktorý potrebuje očistenie a obmytie. Takto posvätil vodu sviatosti krstu, ktorý sa v Novom zákone milosti zrodil z iného krstu – z krstu krvi, ktorý Ježiš prijal z lásky k nám. Veď jeho krv nás, jeho deti, očistila z dedičného hriechu.“

 

Všimni si, že:

„Len čo sa Ježiš ponížil a vyšiel z vody, zostúpil naň Duch Svätý v podobe bielej holubice a zaznel hlas Otca, ktorý ho prvý raz ukázal svetu.“

 

Uvedom si, že:

„Ježiš sa namiesto nás pokoril pred svojím Otcom, ba pokoril sa aj pred všetkými ľuďmi, aby nám, svojím nasledovníkom, ukázal, ako veľmi sa mu páči, keď sme pred ním pokorní. Pokoril sa v sebe samom, zriekol sa seba samého a ukryl sa v Bohu. Stal sa akoby červom, čo vyznáva slovami kráľa-proroka: „No ja som červ, a nie človek, ľuďom som na posmech a davu na opovrhnutie“ (Ž 22, 7).“

 

Polož si otázku:

„Aká by teda mala byť moja pokora?!“

 

Odpoveď nájdeš v slovách bl. Márie Celesty:

On, Boh a Pán, ti dal príklad. Preto ho napodobňuj a pokor sa pred Bohom tak, že vyznáš svoju hriešnosť, nečistotu a nehodnosť stáť pred jeho tvárou a pokorne prijmeš postoj pokánia. Pokor sa aj pred všetkými stvoreniami tak, že pred svojim blížnym pokorne uznáš svoju vinu vždy, keď sa proti nemu prehrešíš slovom alebo skutkom. A pokor sa aj pred sebou samou tak, že si priznáš svoju pýchu, hnev, nedokonalosť, svoje zlé návyky a zlé náklonnosti. Pritom však nestrácaj pokoj, ale miluj svoju malosť a svoju biedu.

Uznaj svoju pýchu, ktorá ťa niekedy núti znepokojovať sa viac preto, že tvoje chyby vyjdú najavo, než preto, že si ich spáchala pred najčistejším pohľadom svojho Boha. Hľadáš výhovorky, vo svojom srdci sa ospravedlňuješ a sťažuješ na to, že iní sa voči tebe dopustili nespravodlivosti. Si zaslepená, priam posadnutá sebaláskou, a preto nevidíš seba samú v pravde.“

 

Modli sa slovami našej zakladateľky bl. Márie Celesty:

„Môj Pane, ďakujem ti za to, že si sa pokoril namiesto mňa a že si svojím ponížením splatil dlh mojich vín a mojej pýchy, ktorým som urazila Boha. Ďakujem ti, že si to urobil aj napriek tomu, že ja sa nedokážem pokoriť. Hoci som hriešna, chcem, aby ma považovali za spravodlivú. Nedokážem sa pokoriť. Utekám pred ponížením, a to aj napriek tomu, že vidím, ako ty, Najvyššia svätosť, skrývaš svoju nekonečnú veľkosť a prichádzaš odetý do tela hriešnika.“

 

Prijmi Ježišove povzbudenie a výzvu:

„Nezabúdaj, že ak nevstúpiš do mojej pokory, nikdy nedosiahneš opravdivú kresťanskú dokonalosť a nebudem ťa môcť zaplaviť svojím svetlom. A ak si sa v minulosti previnila voči tejto čnosti, teraz sa rozhodni kráčať v mojich šľapajach a rýchlo dôjdeš do vytúženého prístavu dokonalosti.“

 

Obrázok: Ikona Pánovho krstu, kláštor sestier redemptoristiek vo Vranove nad Topľou - Lomnici

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Moja dobrota vychádza v ústrety dôvere mojich priateľov.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 304 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI