Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Úlohou nášho kontemplatívneho klauzúrneho spoločenstva je svojím svedectvom života modlitby a lásky privádzať iných k hlbokému a osobnému vzťahu s Kristom a vyžarovať lásku, radosť, pokoj – hodnoty, ktoré sú ovocím dôverného prebývania v Božej prítomnosti.

Do každodennej modlitby zahŕňame okrem iných aj prosbu za dar nových povolaní a každého 11.-teho v mesiaci sa osobitne modlíme počas adorácie o túto milosť pre celú Cirkev.

 

*****

„Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou.“ (Zjv 3,20)

 

Uvažuj o dobrote milujúceho Boha:

„Napriek tomu, že človek ho odmieta a odháňa, sa vracia a znovu klope na dvere ľudského srdca. Opätovne prichádza so svojimi dobrými nadchnutiami a plný lásky stále klope, až kým mu otvoria. Chce sa podarovať všetkým, ale mnohí ho nielenže neprijímajú, ale dokonca ho neslušne a nevďačne vyháňajú a odmietajú.

Uvažuj o tom, koľko ráz už klopal na dvere tvojho srdca a ty si mu odpovedala, že niet preňho miesta. On  však vo svojej nekonečnej láske neprestal klopať na dvere tvojho srdca a neprestal ti zosielať dobré nadchnutia. Ďakuj mu za veľkú dobrotu a pros jeho Milosrdenstvo, aby ti odpustilo toľké odmietanie. Úpenlivo ho pros, aby prišiel...“

 

Moje nevďačné srdce, ako to, že nehoríš z lásky k milujúcemu Bohu?! Zamĺkni, prizeraj sa a obdivuj... :

„Rodí sa pre teba a prichádza k tebe, avšak nie na tróne majestátu, ale v maštali, chudobný a opovrhovaný. Túži nájsť príbytok v tvojom srdci. Neviditeľný Boh sa stal viditeľným pre teba. Chce, aby si ho poznala, milovala a objala. Neviditeľný Boh sa stal viditeľným; nesmrteľný Boh podstúpil smrť; nekonečný Boh sa stal dieťaťom; nesmierny Boh, ktorého nebesia nemôžu obsiahnuť, sa stal malým, ponížil sa, aby si ho milovala a nasledovala. Keďže je najbohatší, nemá už nič iné, čo by ti podaroval. Kvôli tebe sa stal chudobný a  daroval sa ti celý so všetkými svojimi nekonečnými pokladmi. Na svete nechce vlastniť nič iné len srdce človeka. Nechce iné, len aby si ho milovala. Jeho láska k tebe ho urobila chudobným, pokorným a opovrhovaným. Priviedla ho k tomu, že sa narodil v maštali a zomrel na kríži.“

 

Vyjadri túžbu slovami bl. Márie Celesty:  

„V tvojom božskom srdci ustavične horí plameň nekonečnej lásky, ktorý ani na chvíľu nevyhasne. Daj, aby sa moje srdce spaľovalo z lásky k tebe v každej chvíľke života. Udeľ mi milosť roznecovať lásku k tebe vo všetkých stvoreniach a zjavovať svetu tvoju slávu.“

 

Nech Ťa láska vovedie do Božieho srdca: https://www.youtube.com/watch?v=sF5sGW7qo-4

 

 

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Nič ma neteší väčšmi, ako uzdravovanie mojich zranených údov, ktorými sú biedni hriešnici.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 465 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI