Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Úlohou nášho kontemplatívneho klauzúrneho spoločenstva je svojím svedectvom života modlitby a lásky privádzať iných k hlbokému a osobnému vzťahu s Kristom a vyžarovať lásku, radosť, pokoj – hodnoty, ktoré sú ovocím dôverného prebývania v Božej prítomnosti.

Do každodennej modlitby zahŕňame okrem iných aj prosbu za dar nových povolaní a každého 11.-teho v mesiaci sa osobitne modlíme počas adorácie o túto milosť pre celú Cirkev.

 

*****

 

Započúvaj sa do slov Ježiša, ktoré adresoval našej zakladateľke bl. Márii Celeste:   

„Dcéra, pamätaj, že každé zlo, ktorého sa dopúšťaš, aj to najmenšie v tvojich očiach, nie je malé pred mojím pohľadom. Ja rovnako nenávidím každé zlo. Rovnako nenávidím každý tieň hriechu a temnoty, lebo vzdialenosť, ktorá ho delí odo mňa, jediného a čistého dobra, je nekonečná.“

 

„Zamysli sa, čím sa stáva človek, keď sa dopúšťa čo i len jediného hriechu. Premýšľaj teraz, na čo si sa zmenila, keď si spáchala hoci len jediný, a to všedný hriech. Uvedom si, že kvôli jedinému hriechu by si si zaslúžila, aby ťa všetky stvorenia nenávideli, odsúdili a zničili a aby si nenašla zmilovanie ani v nebi, ani na zemi. Preto som ja, tvoje jediné a najvyššie dobro, musel predísť tomuto veľkému zlu. Bolo potrebné, aby som sa ti pripodobnil, a tak pošliapal, zničil a odsúdil to, čo si ty milovala, teda tvoju sebalásku, ktorá mala prevahu nad láskou, ktorú mi dlhuješ. Kvôli svojej sebaláske si dobro, ktorým som ja, vymenila za zlo.“

 

Prijmi Jeho milosrdenstvo a útechu:

„Zmiloval som sa nad tebou, a pretože som tvojím najvyšším dobrom, prinavrátil som ti tvoje prvotné šťastie. Pripodobnil som sa ti, aby som vyliečil tvoju nevedomosť. Mojím životom som ti dal príklad, aby si sa naučila odmietať to, čo si prv milovala: seba samú v zle a zlo v sebe samej. Mojím príchodom na zem a mojím životom som ukázal, že zavrhujem to, čo by si si ty mohla zamilovať a čo ja, z prirodzenosti, milovať nemôžem.“

 

Zober si príklad z Ježiša:

„Opovrhoval som ľudskými poctami, bohatstvom a žil som v úplnej chudobe; na svete som žil ako žobrák, pozbavený domu a putujúci z miesta na miesto. Bol som prenasledovaný a odsudzovaný väčšinou ľudí. Miloval som poníženosť, žil som a stretával som sa s chudobnými, jednoduchými, nevzdelanými a hriešnymi ľuďmi. Zázrakom všemohúcnosti som ukryl moje božstvo, aby som sa vyhol cti, ktorú si ľudia tak veľmi vážia. Odmietol som vyberané jedlá a sýtil som sa skromným pokrmom. Zaodieval som sa chudobne a prijímal som každé nepohodlie. Kráčal som boso po dlhých cestách, znášal som ostré slnko a tuhú zimu, nepohodlie, námahu, únavu a každé ľudské utrpenie, a to na slávu môjho Otca a pre spásu ľudí.“

 

Nasleduj Ježiša a premáhaj zlo dobrom:

„Nakoniec ako odmenu za toľké dobro a zázraky mi pripravili kríž, tŕnie, bičovanie, klince a žlč. Bol som vysmiaty, znevážený, pribitý na kríž, rúhali sa mi a preklínali ma, bol som preplnený utrpením a bolesťou, pozbavený akéhokoľvek potešenia a pomoci. V úplnej opustenosti a vyčerpaní som odovzdal ducha na kríži. Najskôr som sa však modlil a milosrdným pohľadom som hľadel na všetkých, ktorí ma urazili a doviedli až na smrť. Pozri teda, ako som miloval a prijal na seba všetko, čo sa ti hnusilo a čo si nenávidela, a ako som odmietol a odsúdil to, čo si milovala. Moje kráľovstvo som vybudoval na utrpení ako kráľ bolesti, aby som ti podaroval kráľovstvo večného šťastia.“

 

V pokore kľakni pred Pána a slovami piesne sa modli a vyznaj: https://www.youtube.com/watch?v=BsixsbYpEII

 

 

 

 Ježiš bl. M. Celeste

V ľudskej duši milujem väčšmi odrobinu čistej lásky než všetky dary, ktoré vlastní.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 460 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI