Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Úlohou nášho kontemplatívneho klauzúrneho spoločenstva je svojím svedectvom života modlitby a lásky privádzať iných k hlbokému a osobnému vzťahu s Kristom a vyžarovať lásku, radosť, pokoj – hodnoty, ktoré sú ovocím dôverného prebývania v Božej prítomnosti.

Do každodennej modlitby zahŕňame okrem iných aj prosbu za dar nových povolaní do našej komunity a každého 11.-teho v mesiaci sa osobitne modlíme počas adorácie o túto milosť. 

Pridaj sa k nám a modli sa spolu s nami.

 

*****

 

Započúvaj sa do meditácie o Panne Márii od našej zakladateľky bl. Márie Celesty:

„Kto dokáže opísať Máriinu veľkosť? Večný Otec na ňu hľadí ako na dcéru, božské Slovo ako na matku a Duch Svätý ju nazýva svojou nevestou. V Máriinom lone sa uskutočnilo spojenie dvoch prirodzeností. V Božom Slove sa vo vtelení uskutočnilo zázračné zjednotenie ľudskej a božskej prirodzenosti. Obdivuhodná jednota! Mária sa dotýka Boha; v nej sa uskutočnilo zjednotenie človeka s Bohom; v nej Boh dáva človekovi do vlastníctva svoje božstvo. Obdivuhodné tajomstvo, ktoré musí priviesť k šialenstvu lásky každú milujúcu dušu.“

 

Rozjímaj o tom, že:

 „Hoci bola najsvätejšia Panna nesmierne obohatená milosťou, vo svojej pokore pociťovala bázeň a svätý nepokoj, keď začula chválu z anjelových úst. Pouč sa z tohto nádherného príkladu, aby si nikdy nedôverovala sebe samej – ani vtedy, keď sa ti zdá, že ťa napĺňa Pánova milosť. Hľaď na Máriinu požehnanú dušu, ktorá nestratila posvätnú bázeň ani vtedy, keď jej nebeský posol zvestoval, že našla milosť u svojho Boha.“

 

Zamysli sa:

„Ako jedinečne Boh Otec stvoril Máriu a ako ju ozdobil mimoriadnou priazňou a milosťou. Božské Slovo ju od večnosti milovalo pre jej krásu a dokonalosť, veď bola zo všetkých najsvätejšia a najpokornejšia. Slovo čakalo na určený čas, keď sa v nej zasnúbi s ľudskou prirodzenosťou, a zjednotí sa tak so všetkými ľuďmi. Mária sa musela stať prameňom a bezhraničným morom milosti. Duch Svätý na ňu hľadel ako na svoju nevestu a túžil skrze ňu vyliať na zem milosti, dary a čnosti.“

 

Modli sa spolu s bl. Máriou Celestou:

„Moja najsvätejšia a najpokornejšia Pani, nadchni ma svätou bázňou a pomôž mi odpútať sa od seba samej, aby som takto získala posilu a vedenie Pánovho Ducha. Udeľ mojej duši svoju dokonalú, pravdivú pokoru, ktorá ťa urobila schopnou byť matkou Božieho Syna.“

 

 

Ak chceš vypočuj si túto pieseň a pros Pannu Máriu: https://www.youtube.com/watch?v=MLHGukUMZ8A

 

Na mocný príhovor Panny Márie Ti vyprosujem milosť opravdivej pokory, ktorou ona sama vynikala. Amen.

 

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Keď uznáš svoju vnútornú chudobu, vstúpim ako kráľ do Jeruzalema tvojej duše.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 306 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI