Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Kandidatúra:

  • Trvá tri mesiace. Je to prvá etapa poznávania nášho života zblízka. Kandidátka má účasť na živote komunity v klauzúre. Je „akoby“ súčasťou komunity na modlitbe, práci. Má formačné stretnutia, spoznáva našu spiritualitu a prehlbuje svoj duchovný život. Kontakt s vonkajším svetom je na tento čas kandidatúry prerušený. Kandidátka, ktorá spozná, že to nie je jej miesto, môže kedykoľvek slobodne odísť. V čase kandidatúry absolvuje psychologické testy. Na konci tohto obdobia sa sestry po večných sľuboch vyjadrujú k jej ďalšiemu rozoznávaniu povolania. Predstavená potom komunikuje kandidátke či sa môže alebo nemôže (udajúc dôvody), uchádzať o vstup. Kandidátka po troch mesiacoch odchádza domov a najskôr po dvoch mesiacoch môže písomne požiadať o vstup.

Postulát:

  • Začína sa vstupom kandidátky, trvá približne jeden rok. Je to ďalšia etapa rozoznávania a rozlišovania povolania. Postulantka chodí oblečená vo svojom civilnom odeve. Zúčastňuje sa na kontemplatívnom živote komunity. Spoznáva viac charizmu a poslanie našej rehole. Má pravidelné formačné stretnutia. Postulantka, ktorá rozozná, že to nie je jej miesto, môže slobodne odísť.

Po uplynutí času postulátu, potrebného na vzájomné poznanie, postulantka, vedomá si Božieho povolania a túžiaca naň odpovedať, v úplnej slobode písomne žiada o možnosť vstupu do noviciátu.

Noviciát:

  • V deň začatia noviciátu, novicka dostáva rehoľný habit a začína rehoľný život. Noviciát trvá dva roky a je prípravou na zloženie sľubov čistoty, chudoby a poslušnosti. Novicka intenzívne prehlbuje svoj duchovný život, vstupuje do priameho kontaktu so spiritualitou našej matky Márie Celesty, poznáva naše konštitúcie a stanovy a je ďalej vovádzaná do nášho komunitného života a práce. Na konci noviciátu novicka predkladá písomnú motivovanú žiadosť o sľuby. Zložením sľubov na jeden, dva alebo tri roky pokračuje v ďalšej formácii v junioráte.

Juniorát:

  • Pri prvých sľuboch novicka dostáva tmavočervený habit redemptoristky a čierny závoj.Juniorát je obdobím po zložení prvých sľubov. Juniorka sprevádzaná predstavenou ďalej napreduje vo svojej formácii, v duchovnom a ľudskom dozrievaní. Aktívne sa angažuje do života a poslania komunity.

Po uplynutí obdobia dočasných sľubov juniorka predkladá predstavenej písomnú motivovanú žiadosť o zloženie slávnostnej profesie. Zložením doživotných sľubov sestra sa stáva riadnou členkou spoločenstva. Od zloženia doživotných sľubov sa začína trvalá formácia, pretože „dosiahnutie Kristovej plnosti je dielo na celý život“.

 Ježiš bl. M. Celeste

Tvojimi milovanými budú zvlášť duše zo spoločenstva, v ktorom žiješ. Budeš ich milovať vo mne a mňa v nich a starať sa o ich duchovné blaho.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 470 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI