Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Warning: Undefined array key 64 in /var/www/clients/client883/web3633/web/libraries/src/Access/Access.php on line 608

Warning: Attempt to read property "rules" on null in /var/www/clients/client883/web3633/web/libraries/src/Access/Access.php on line 608

Warning: Undefined array key 64 in /var/www/clients/client883/web3633/web/libraries/src/Access/Access.php on line 613

Warning: Attempt to read property "rules" on null in /var/www/clients/client883/web3633/web/libraries/src/Access/Access.php on line 613

Keď sa prebudíte zo spánku, v súkromí mi budete vzdávať vďaky za dané vám milosti; za to, že som vás počas spánku uchránil od nepriateľských nástrah. Obetujete mi prvé hnutia vášho srdca. Všetky schopnosti svojej duše (rozum, pamäť, vôľu) a všetky svoje myšlienky zjednotíte s mojím duchom na slávu večného Boha Otca. Jemu obetujete všetky slová, činy a útrapy dňa. S dôverou sa odovzdáte do Božích milostivých rúk. Nevyjdete z izby bez toho, aby nepoprosili o požehnanie moju drahú Matku Máriu.

RANNÉ MODLITBY

Keď zazvoní zvonček, všetky sa zhromaždite v kostole na rannej modlitbe, ktorá je pamiatkou môjho vtelenia - tej chvíle, keď svetu svitli ranné zore Božieho slnka a na zem, na všetky moje stvorenia, spadla rosa milostí Ducha Svätého, čo symbolizuje pieseň k Duchu Svätému.

Polhodinové ranné rozjímanie nad evanjeliom z daného dňa (zakončené modlitbou Anjel Pána) bude pamiatkou deviatich mesiacov, keď som bol v lone mojej Matky - pamiatkou diela Ducha Svätého dokonaného v ľudskej prirodzenosti vo chvíli môjho vtelenia.

Ranné chvály sú piesňami vďaky vzdávania za milosti udelené svetu. Budete pamätať na chvíľu môjho narodenia, lebo tak, ako sa celá zem raduje, keď vychádza slnko, tak sa radovala aj vo chvíli môjho narodenia.

Modlitbu predpoludním budete recitovať s čo najväčšou nábožnosťou, lebo je to hodina, v ktorej Duch Svätý zostúpil na mojich apoštolov a iných veriacich.

Po zakončení ranných modlitieb sa končí čas veľkého mlčania, ktoré bolo pamiatkou skrytého a tichého života od chvíle môjho narodenia až do tridsiatich rokov môjho života, počas ktorých bola vznešenosť môjho božstva celkom zahalená a ukrytá v ľudskej prirodzenosti.

Čas, v ktorom nebude mlčanie, bude pamiatkou troch rokov, keď som otvoril moje ústa za účelom ohlasovania večných právd. Najjasnejšie svetlo svieti napoludnie - a takými jasnými dňami plnými svetla boli pre svet posledné tri roky môjho života. Preto sa budete usilovať o to, aby vaše slová slúžili mojej väčšej oslave; tak ako som ja všetko činil na slávu môjho večného Otca

PRÁCA

Každá z vás pôjde do svojej práce so srdcom zjednoteným s mojím srdcom, a to, čo budete robiť, o čom myslieť a hovoriť, nech je čisté a pravé, aby všetci poznali, že ja žijem vo vás a vy vo mne. Pracovať budete až do poludňajšej modlitby.

MODLITBY NA POLUDNIE A OBED

Sú pamiatkou poslednej večere, ktorú som jedol spolu s mojimi učeníkmi. Na úvod si urobíte krátke spytovanie svedomia na pamiatku toho, ako sa ma apoštoli pýtali: „Azda som to ja, Pane?", vo chvíli, keď som povedal, že jeden z nich ma zradí.

Potom sa budete modliť za seba navzájom a na úmysel ľudí, ktorí vás prosia o modlitbu, aby v čase skúšky neustala vaša viera, aby vaše duše boli uchránené od hriechov a všetkých úkladov pekelného nepriateľa.

Modlitba posvätného čítania bude pamiatkou proroctiev, právd a predobrazov zo Starého Zákona, ktoré sa týkali mojej osoby a ktoré sa vyplnili v mojom živote, v novom zákone milosti.

Potom pôjdete na obed, pamätajúc na moju poslednú večeru s apoštolmi. Po modlitbe pred jedlom bude krátke čítanie na pamiatku mojej rozlúčkovej reči s apoštolmi počas večere.

Po obede strávite spoločne čas rekreácie, zjednotené vo svätej radosti a láske. Neopustite ma však v tomto čase, ako to urobili moji apoštolovia v Getsemanskej záhrade, aby som nemusel povedať o vás to, čo som neskôr povedal o mojich nepriateľoch: "Haec est hora vestra et potestas tenebrarum" - toto je vaša hodina a moc temna.

Poobedňajšie malé mlčanie od 14.30 do 16.00 hod. je pamiatkou hodín, počas ktorých som visel na kríži a trpel za spásu celého ľudstva.

Modlitba popoludní je pamiatkou mojej modlitby k Otcovi za tých, ktorí ma dali ukrižovať. Počas polhodinového rozjímania modlite sa za všetky duše vo svete, ktoré ma teraz svojimi hriechmi dávajú ukrižovať vo svojom srdci. Takto budete mať aj vy účasť na mojom diele spásy vykonanom pre dobro ľudí.

Duchovné čítanie bude poukazovať na kríž ako na knihu, ktorá obsahuje vierouku všetkých kníh a všetky kresťanské čnosti.

Modlitbou ruženca sa budete utiekať k mojej drahej Matke a budete prosiť o jej orodovanie. Budete sa k nej utiekať ako verné dcéry k svojej matke vo všetkých svojich duchovných a časných potrebách, aby vás ochraňovala tak ako mojich apoštolov, ktorým som ju ponechal za ochrankyňu, keď som odchádzal z tohto sveta.

Čas neskoršieho popoludnia je pamiatkou ohlasovania evanjelia mojimi apoštolmi od chvíle, keď boli naplnení Duchom Svätým a zároveň tými všetkými, ktorí ohlasovali a vyznávali moje meno na zemi za cenu vlastného života.

Milostivý čas eucharistickej obety, pamiatku môjho umučenia, smrti a zmŕtvychvstania (či už bude ráno alebo večer) budete sláviť v hlbokej úcte a sústredenosti, aby vaše duše mohli obdŕžať plnosť nebeských pokladov. Prijmete ma vo svätom prijímaní a vaše srdcia budú naplnené hojnosťou môjho milosrdenstva ako keď rosa padá na pole a budete mať účasť na spravodlivosti a pravde môjho Ducha

VEČER

Vaša večerná modlitba bude pamiatkou tých chvíľ, keď som sa chodieval v noci na osamelé miesto modliť k Otcovi, aby som pre všetky moje duše vyprosil plnosť jeho milosrdenstva a aby som zanechal svetu príklad dôležitosti modlitby.

Zídené na večeri budete ako apoštoli zídení vo večeradle spolu s Máriou, mojou matkou. Čítanie pri stole bude pamiatkou evanjeliových zŕn, ktoré moje Slovo zasialo do sŕdc mojich apoštolov a učeníkov, aby zúrodnené príchodom Ducha Svätého mohli vyklíčiť a stonásobne sa rozmnožiť v celej mojej Cirkvi.

Potom sa všetky spoločne zídete na rekreácii, kde sa budete môcť navzájom povzbudiť nábožnými a svätými rozhovormi a spoločne pookriať zotrvávajúc vo svätej radosti. Bude to na pamiatku radosti ducha, akú pocítili praotcovia, keď som k nim po mojej smrti zostúpil, aby som ich oslobodil z tôni smrti.

Potom bude zvonček na kompletórium. Táto modlitba na zakončenie dňa je modlitbou vďaky vzdávania môjmu večnému Otcovi za to, že ma daroval svetu. Najprv si budete spytovať svedomie a potom mi spoločnou modlitbou poďakujete za všetky poklady, ktorými sa skrze moje zásluhy teší Cirkev, moja Nevesta a za všetky milosti, ktorých sa vám dnes dostalo. Tá, ktorá ma zastupuje, na záver udelí v mojom mene všetkým požehnanie a oznámi stály úmysel, na ktorý bude obetovaný nasledujúci deň. Potom pôjdete spať, prv však ešte poprosíte o požehnanie moju drahú Matku.

 Ježiš bl. M. Celeste

Moja dobrota vychádza v ústrety dôvere mojich priateľov.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 557 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI