Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

„Charizmy zakladateľov a zakladateliek, ktoré sa zrodili z Ducha Svätého pre dobro všetkých, musia byť opäť umiestnené v centre Cirkvi, otvorenej spoločenstvu a účasti celého Božieho ľudu“ (Znovu začať u Krista, 31).

Počas nášho pôsobenia v Kežmarku sa nás mnohí laici pýtali o možnosť žiť našu spiritualitu vo svete, vo svojich rodinách. Táto ich túžba dozrievala, overovala sa tiež v čase vytrvalého čakania a hľadania. Po blahorečení Matky Celesty sa utvorila skupina „Priateľov bl. Márie Celesty“, s ktorými sme sa na mesačných stretnutiach delili bohatstvom a krásou daru, ktorý sme dostali v osobe našej zakladateľky. A toto bol už iba malý krôčik k tomu, aby sme sa po rokoch skúmania a rozlišovania otvorili aj na oblatúru pre laikov, ktorí chcú žiť a vnášať našu charizmu tam, kde žijú a pracujú.  

Tak očakávaným dňom bol pre nás a pre našich priateľov 20. jún 2020, keď  sme prežili v našej komunite radosť a vďačnosť za dar deviatich novicov – oblátov, ktorí začali svoju formáciu a prípravu na zloženie oblátskych prísľubov. Po roku formácie 11. septembra 2021, v deň keď slávime sviatok našej zakladateľky bl. Márie Celesty s veľkou radosťou zložili svoje oblátske prísľuby, a takto sa začlenili do našej rehoľnej rodiny.

Veríme, že Pán, ktorý v nich začal svoje dielo, dovedie ho do konca, a takto sa naplní vrúcna túžba  bl. Márie Celesty: „Aby Boh bol milovaný vo všetkých!“

O oblatúre:

„Redemptoristická oblatúra je cesta, ktorá pomáha človeku hlbšie žiť podľa evanjelia a rozvíjať svoj duchovný život, realizujúc zároveň svoje vlastné povolanie. Oblát je pozvaný vnášať charizmu Rehole najsvätejšieho Vykupiteľa do spoločenstva Cirkvi a tam, kde žije a pracuje. Z toho dôvodu vznikol špeciálny druh spirituality ľudí žijúcich vo svete, ktorí svoj spôsob kresťanského života budujú na regule Rehole najsvätejšieho Vykupiteľa, ako aj na všetkom tom, čo vyplýva z bezprostredných kontaktov s konkrétnou rehoľnou rodinou, do ktorej boli včlenení prostredníctvom zloženia oblátskych prísľubov.

Oblatúra je verejným náboženským úkonom, prostredníctvom ktorého sa kresťan zasväcuje Bohu a skutočným spôsobom sa včleňuje do konkrétnej rehoľnej rodiny. Predsa však je to iným spôsobom ako sa zasväcujú tí, ktorí skladajú sľuby. Takto jeho krstný záväzok, ktorý znova potvrdil pri sviatosti birmovania a každoročne obnovuje pri veľkonočnej Vigílii, nadobúda teraz osobitný charakter: zasvätenie sa Bohu podľa ducha Reguly Rehole najsvätejšieho Vykupiteľa.“

 Ježiš bl. M. Celeste

V každej situácii odpočívaj v náručí mojej Božej prozreteľnosti tak, akoby si bola nesená mocným vládcom.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 109 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI