Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Úlohou nášho kontemplatívneho klauzúrneho spoločenstva je svojím svedectvom života modlitby a lásky privádzať iných k hlbokému a osobnému vzťahu s Kristom a vyžarovať lásku, radosť, pokoj – hodnoty, ktoré sú ovocím dôverného prebývania v Božej prítomnosti.

Do každodennej modlitby zahŕňame okrem iných aj prosbu za dar nových povolaní a každého 11.-teho v mesiaci sa osobitne modlíme počas adorácie o túto milosť pre celú Cirkev.

 

*****

 

Rozjímaj o tom, ako:

„Pánov Duch vedie najsvätejšiu Matku. Pobáda ju, aby sa vydala na cestu, pretože chce posvätiť Jána, svojho predchodcu, ešte v Alžbetinom lone, a priniesť takto ľuďom prvé ovocie vykúpenia. Oslobodzuje svojho predchodcu z pút dedičného hriechu, obohacuje ho výnimočnými darmi a milosťami a posväcuje ho už v matkinom lone.“

 

Pozri a pouč sa z príkladu Matky Márie:

„Neotáľa, ale odpovedá na Pánovu milosť a ochotne rozdáva ovocie darov, ktoré dostala od Boha. Len čo Matka Pána, plná milosti, prišla k Alžbete s „Plodom svojho života“ a v Alžbetiných ušiach zaznel pozdrav spásy, Duch Svätý naplnil radosťou a svetlom srdce matky aj syna v jej lone. Duša dieťaťa Jána jasá a chveje sa od radosti. Vo chvíli, keď najsvätejšia Mária objala Alžbetu, aj Boh-človek objal dieťa Jána v radostnom stretnutí.“

 

Spolu s bl. Máriou Celestou povedz:

 „Šťastný Ján! Blažené dieťa, kto dokáže opísať tvoje výsady? Veď samotné ústa Pravdy ťa nazvali „najväčším medzi narodenými zo ženy“! Iba toto by postačilo na tvoju chválu!"

 

Nechaj znieť  v Tvojom srdci túto modlitbu:

„Blažené dieťa, vyvolené spomedzi všetkých, ktorí sa narodili zo ženy, vypros mi rovnakú lásku a vrúcnu túžbu po spojení s Plodom večného života, keď prijímam Eucharistiu. Pomôž mi, aby sa moje srdce oslobodilo z pút hriechu, aby tento božský Plod večného života usmrtil vo mne všetko, čo nie je čisté a Božie. Vypros mi, aby som dokázala odumierať sebe samej, aby vo mne žil len Ježiš, jediná láska môjho srdca.“

 

 Ježiš bl. M. Celeste

 Svoje kráľovstvo som vybudoval na utrpení ako kráľ bolesti, aby som ti podaroval kráľovstvo večného šťastia.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 1219 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI