Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Vo veľkonočnom vydaní kežmarského farského časopisu CESTA, bol uverejnený článok o našej zakladateľke, ctihodnej Božej služobnici Márii Celeste Crostarosa, ktorá bude 18. júna tohto roku vyhlásená za blahoslavenú.

Skrytá Perla zažiari

Blahorečenie zakladateľky redemptoristiek.

V mimoriadnom Roku milosrdenstva bude 18. júna 2016 v talianskom meste Foggia vyhlásená za blahoslavenú naša zakladateľka sestra Mária Celesta Crostarosa (1696 – 1755). Správu o jej blahorečení sme v našej komunite prijali s veľkou radosťou a vďačnosťou Bohu za dar tejto výnimočnej ženy – „Skrytej Perly“.

Matka Celesta, ako ju my redemptoristky nazývame, je pre nás a pre všetkých, ktorí sa stretli s jej duchovnými spismi, učiteľkou modlitby a blízkeho, dôverného vzťahu s Bohom. Jej život bol poznačený túžbou a volaním: „Pane, udeľ mi milosť roznecovať lásku k tebe vo všetkých stvoreniach a zjavovať svetu tvoju slávu.“ (Meditácie na Advent, s. 109)

Ako sv. Pavol mohla povedať: „Ženie ma Kristova láska“..., aby „Boha všetci milovali.“ Vo svojich spisoch nabáda aj nás, svoje duchovné dcéry, aby sme využili všetky prostriedky a možnosti, aby Božia láska horela v ľudských srdciach, aby sme tejto láske naozaj uverili a oddali jej svoj život.

Svätý Ján Pavol II. nás počas svojho požehnaného pontifikátu často pozýval hľadieť na svätých a ich život, pretože sú radikálnym zviditeľnením evanjelia, sú „pochodňami“, ktoré môžu osvietiť aj našu cestu a zapáliť naše srdce. Sú pre nás pozvaním, prebudením, inšpiráciou a mobilizáciou, aby sme svoj život nepremrhali, ale upriamili celkom na Krista a dovolili mu žiť v nás.

Matka Celesta začala približne dva roky pred smrťou na príkaz spovedníka (za čo sme mu vďačné) písať svoju autobiografiu. Nechcela na seba upútať pozornosť a nikdy neprosila o mimoriadne dary a milosti a napriek tomu jej ich Pán udelil, a preto takto začína opisovať svoj život: „Od svojho duchovného vodcu som z Božej vôle dostala príkaz, aby som opísala hojné milosrdenstvo, ktoré mi vo svojej dobrote preukázal náš Pán Ježiš Kristus... túžim tým povzbudiť všetky duše... “ (Autobiografia, s. 25)

Mária Celesta s nami zdieľa svoj príbeh, aby sme nielen videli hojné milosrdenstvo nášho Boha v jej živote, ktorý nemala „na ružiach ustlaný“, ale aby sme milosrdenstvo Boha vnímali aj v našom živote, v našich každodenných situáciách, v tých najdrobnejších úlomkoch, ktoré ho tvoria. Matka Celesta nás uvádza do láskavého pohľadu Boha, ktorý stále vnímala: „Ty Pane, si stále na mňa pozeral pokojne, milujúco, s nežnou láskou.“  (Autobiografia, s. 42)

Mária Celesta je teda pre nás „Božím“ svetlom, ktoré nám osvecuje cestu za Ježišom, je našou „spolupútničkou“ na ceste viery. Tá, ktorá tak často nazývala Ježiša: „moje Milosrdenstvo, moje jediné a najvyššie Dobro (Rozhovory, s. 95), More zľutovania (Rozhovory, s. 155), môj Spasiteľ a Vykupiteľ, moje bezhraničné Milosrdenstvo (Rozhovory, s. 55), bude blahorečená práve v Roku milosrdenstva! Čo k tomu dodať?

šte na začiatku rehoľného života jej Boh povedal slová, ktoré vtedy príliš nechápala, no dnes sú pre nás ubezpečením, že je a bude našou mocnou orodovníčkou u Boha.

 „Chcem ťa urobiť matkou mnohých duší, ktoré chcem tvojím prostredníctvom spasiť.“(Autobiografia, s. 78)

Prosíme Vás všetkých, aby ste sa s nami 18. júna 2016 duchovne spojili vo vďake a radosti z daru budúcej blahoslavenej Márie Celesty Crostarosa. Veríme, že zvlášť v tento deň bude nebo výnimočným spôsobom „otvorené“ pre všetky naše aj Vaše prosby, ktoré budeme prednášať skrze jej príhovor!  

 

DIELA MÁRIE CELESTY CROSTAROSA, KTORÉ VYŠLI V SLOVENČINE:

  • Autobiografia, Redemptoristi – Slovo medzi nami 2004
  • Rozhovory duše s Ježišom, Redemptoristi – Slovo medzi nami 2009
  • Meditácie na Advent a Vianoce, Redemptoristi – Slovo medzi nami 2010
  • Meditácie na obdobie cez rok, Redemptoristi – Slovo medzi nami 2013
  • Meditácie na Pôstne obdobie, Redemptoristi – Slovo medzi nami 2013

 Ježiš bl. M. Celeste

Nachádzam v tebe zaľúbenie, keď vidím, že chceš byť závislá iba na mojej dobrote.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 77 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI