logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Stačí, ak budeš vrúcne a celým srdcom milovať všetko, čo v každej situácii vo svojej prozreteľnosti pre teba pripravím.

 

V tomto kláštore jej Boh 25. apríla 1725 (v tom čase bola novickou) udelil raz po svätom prijímaní mimoriadnu milosť:

„Počas kratučkej chvíle som videla nášho Pána Ježiša Krista, ktorý spojil svoje presväté ruky, nohy a bok s mojimi. Neudialo sa to v ľudskom tele, ale v božskej kráse a jase, ktoré ľudský jazyk nebude môcť nikdy vyjadriť. Moja duša vtedy pocítila dotyk duchovnej čistoty a slasti, aký som nikdy viac nezakúsila. Zdalo sami, že som v tej šťastnej a požehnanej chvíli opustila tento život. Vychutnávala som všetky vzácne dobrá života nášho Pána Ježiša Krista, ktoré odtlačil ako pečať nielen na mojom srdci, ale aj v mnohých iných dušiach, ktoré budú mať skrze mňa život v ňom. Vtedy som pochopila, že Pán dáva svetu skrze mňa nový inštitút. Všetky pravidlá života a reguly tohto inštitútu sú obsiahnuté v ňom, v jeho živote, ktorý je ako otvorená kniha, hovoriaca o nekonečnej Božej dokonalosti ukrytej v Božom Baránkovi. Bolo to vytlačené do mojej duše a do môjho srdca“ (Autobiografia, s. 92).

Vzhľadom na napätie vnútri kláštora a na isté vonkajšie vplyvy, musel nový návrh rehoľného života čakať na svoju realizáciu až do roku 1731. Vďaka svätému Alfonzovi de Liguori na slávnosť Zoslanie Ducha Svätého 13.mája roku 1731 „po mnohých trápeniach a s Božou pomocou vznikol Inštitút. S neopísateľnou radosťou sme zaspievali Te Deum ako vďakyvzdanie za nesmierne milosti, aké nám Pán udelil“ (Autobiografia, s. 137).

Medzi Máriou Celestou a Alfonzom sa v tom čase rozvinulo hlboké priateľstvo, o ktorom svedčia listy, ktoré svätec uchovával po celý svoj život. Tretieho októbra toho istého roku mala sestra Mária Celesta ďalšie zjavenie, ktoré sa týkalo založenia Kongregácie redemptoristov a Alfonzovho poslania v tomto diele:

„Moju dušu znovu obklopilo Pánovo svetlo a pochopila som, že ako motto inštitútu mám zapísať slová evanjelia. ,Choďte a hlásajte všetkému stvoreniu: Priblížilo sa nebeské kráľovstvo‘ (Mt 10,7). Na týchto slovách má byť založený spôsob ich života, ktorý mi Pán nadiktoval. Každodenné cvičenia a duchovný život členov mužskej kongregácie sa mal opierať o to, čo už bolo napísané v regulách... Členovia kongregácie mali žiť v apoštolskej chudobe“ (Autobiografia, s. 145-146).

Písomná korešpondencia so sestrou Máriou Celestou a ich neskoršie osobné stretnutie výrazne ovplyvnili duchovnú cestu Alfonza, ktorého už predtým priťahovala evanjelizácia najopustenejších a tak ho zjavenie povzbudilo pokračoval v už začatom diele. Jeho misijný Inštitút začal robiť svoje prvé kroky 9. novembra 1732. Avšak ani pri vzniku novej kongregácie nechýbali ťažkosti.

Sestra Mária Celesta sa ocitla uprostred napätia a sporov, ktoré vznikli medzi prvými misionármi chudobných a Falcoiom, ako aj vo vnútri kláštora sestier ohľadom nových regúl. Opisuje ich v texte nazvanom Duch Inštitútu, ktorý neskôr pripojila k Regulám:

„Náš Pán Ježiš Kristus si prial, aby tento rehoľný inštitút a jeho reguly neboli ničím iným ako nasledovaním jeho najsvätejšieho života. Chcel, aby sa to najskôr uskutočnilo v tých, ktorých si vybral v počiatkoch rehole. Základným kameňom je Pánovo neopísateľné poníženie, a preto aj základy rehole postavil na poníženiach tých, ktorých si vybral, aby toto jeho dielo začali.“

Dvadsiateho apríla 1733 napísala Alfonzovi dramatický list, v ktorom objasnila motívy svojho konania a súčasne vyjadrila svoju ochotu ustúpiť z diania a zachovávať pozmenené reguly tak, ako všetky ostatné sestry. Napriek tomu bola o mesiac nato vylúčená z kláštora, pretože svedomie jej nedovolilo naďalej podliehať duchovnému vedeniu pátra Falcoiu.

Takto sa začalo jej bolestné putovanie, ktoré trvalo 5 rokov a počas ktorého hľadala miesto na realizáciu takej formy rehoľného života, akú jej Boh zjavil. Jej hľadanie sa zakončilo v marci 1738, keď založila vo Foggii Kláštor Najsvätejšieho Vykupiteľa spojený s kláštornou školou a internátom pre dievčatá. Tu zomrela v povesti svätosti na sviatok Povýšenia svätého kríža, 14. septembra 1755.

tina

Sestra Tina

Pokorné vedomie vlastnej hriešnosti je kľúčom, ktorý otvára riavu Božieho milosrdenstva a srdce rozpaľuje vďačnosťou a láskou k Bohu. Kto sa stal „dolinou“ toho zaplaví Božia plnosť celá. 

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234