Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Kláštorné oznamy

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok

Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov - spomienka

Utorok

NARODENIE PANNY MÁRIE - sviatok

Streda

 

Štvrtok

 

Piatok

BL. MÁRIE CELESTY CROSTAROSA - sviatok

Sobota

Najsvätejšieho mena Panny Márie - ľubovoľná spomienka

Nedeľa

24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.

V piatok 11. septembra bude sv. omša obetovaná za prosby k blahoslavenej Márii Celeste Crostarosa, ktoré počas prebiehajúcej novény pred jej sviatkom môžete aj naďalej vkladať do krabice pred oltárom.

 

Farské oznamy

FARSKÝ LIST: Od tejto nedele vychádza každú nedeľu Farský list, ktorý si môžete zobrať pri východoch z baziliky; tu v kláštore na stolíku v strede kostola. Nájdete v ňom liturgický prehľad, farské oznamy a aktuality  zo života farnosti. Prosíme, vezmite si do domácnosti len jeden kus.  

VYHODNOTENIE BIBLICKEJ SÚŤAŽE: Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa zapojili do našej letnej biblickej aktivity - čítanie Evanjelia podľa Jána a do súťaže, ktorá s tým bola spojená. Pozývame všetkých, ktorí sa zapojili hoci len jednou odpoveďou, aby prišli na vyhodnotenie súťaže, ktoré bude dnes popoludní 6.9. vrámci popoludňajšej pobožnosti o 15:00 hod. 

STRETNUTIE BIRMOVANCOV A ICH RODIČOV: V pondelok 7.9. sa o 18:45 hod. v bazilike uskutoční stretnutie prihlásených birmovancov. Na stretnutie musí prísť spolu s birmovancom aj aspoň jeden z rodičov. Na tomto stretnutí bude rozdelenie do skupiniek a každý birmovanec dostane preukaz birmovanca.

CELODIECÉZNA KŇAZSKÁ REKOLEKCIA: Streda 9.9., sv. omša o 10:00 hod. v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Farská kancelária bude v tento deň zatvorená.

OBNOVA MISIÍ: OD 9.9. DO 12.9.2020 SA V NAŠEJ FARNOSTI USKUTOČNÍ MISIJNÁ OBNOVA, ktorú budú viesť pátri redemptoristi. Začiatok je v stredu 9.9. o 18:00 hod. Počas tejto misijnej obnovy sa riaďte programom sv. omší aj spovedania, ktorý sa nachádza na nástenke a vo Farskom liste.

NOVÍ MINIŠTRANTI: Chlapci, ktorí máte vzťah k liturgii a chceli by ste sa stať miništrantmi, zapojte sa do tejto služby. Rodičia a starí rodičia, podporte vašich synov a vnukov, aby sa aj touto formou zapojili do života vo farnosti. Vek na miništrovanie začína od 1. ročníka ZŠ. Samozrejme, privítame aj chlapcov vyšších ročníkov, napríklad birmovancov. Stretnutie záujemcov bude na farskom úrade v sobotu 12.9. o 10:00 hod. Príďte, pridajte sa k partii miništrantov.

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ: V nedeľu 13.9.2020 bude o  10:00 hod. slávnostná odpustová sv. omša k titulu Baziliky minor sv. Kríža.  Hlavným celebrantom a kazateľom bude vsdp. Jozef Trstenský, farár v Liptovskej Lužnej. Všetkých srdečne pozývame. 

ZBIERKA NA BOŽÍ HROB: Keďže sa v tomto roku obrady Veľkého týždňa neslávili ako zvyčajne, Svätý Otec František rozhodol o presunutí Zbierky pre Svätú zem na nedeľu 13.9.2020. Pri východe z kostola budú na tento účel vyčlenené pokladničky. V mene kresťanských spoločenstiev vo Svätej zemi Vám už vopred ďakujeme za  všetky milodary, ktoré sú nielen prejavom veľkodušnej solidarity voči týmto spoločenstvám, ale aj formou podpory ich evanjelizačného pôsobenia. Pán Boh zaplať!

INICIAČNÉ SVIATOSTI: Tí dospelí, ktorí majú záujem prijať sviatosť krstu, nech sa prihlásia na farskom úrade na prípravu, ktorá zahŕňa nielen vedomostnú, ale aj duchovnú formáciu tak, aby mohli prijať pri krste aj sviatosť Eucharistie a sviatosť birmovania.

MALÝ MISIONÁR: Aj tento rok ponúkame pre deti aktivitu „malý misionár“, tzn. malý slovníček + 51 nálepiek na každú nedeľu a prikázané sviatky od nedele 13.9. Slovníček a nálepky si deti môžu vziať vždy po nedeľnej sv. omši v sakristii.

ZBIERKA NA DIECÉZNY KATECHETICKÝ ÚRAD vyniesla v našej farnosti 2615 €, ktoré boli zaslané na účet tohto úradu. Všetkým darcom vyslovujeme úprimné poďakovanie za ich štedrosť a podporu. 

ČASOPIS REBRÍK: Aj v školskom roku 2020/2021 vychádza jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku s názvom Rebrík, ktorý vydáva Vydavateľstvo DON BOSCO. Svojím obsahom pomáha deťom v ich duchovnom raste a podporuje ich osobnostný rozvoj. Rebrík môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám na www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 0903 962029.

 

 

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Moja dobrota vychádza v ústrety dôvere mojich priateľov.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 58 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI