Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Kláštorné oznamy

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok

 

Utorok

 

Streda

 

Štvrtok

Sv. Gregor Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi - spomienka

Piatok

 

Sobota

Sv. Terézie z Kalkaty, panny a rehoľnice - ľubov. spomienka

Nedeľa

23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.

V piatok pozývame na mládežnícku sv. omšu.

Od 2. do 10. septembra sa budeme modliť novénu pred sviatkom Márie Celesty Crostarosy, ktorá bude každý deň o 17:00 hod. Vaše prosby na jej príhovor môžete vkladať do krabice pred oltárom.

 

Farské oznamy

ZBIERKA NA DIECÉZNY KATECHETICKÝ ÚRAD:  sa koná dnes. Všetkým darcom prispievajúcim na dielo katechizácie v našej diecéze vyslovujeme vopred úprimné Pán Boh zaplať. 

BIBLICKÁ SÚŤAŽ:  Posledná ôsma otázka našej letnej biblickej súťaže o Jánovom evanjeliu znie: Po svojom vzkriesení sa Pán Ježiš zjavil svojim apoštolom pri Tiberiadskom jazere. Tam sa až trikrát pýtal Petra na jeho lásku. Tým Peter odčinil niečo, čím sa previnil voči Pánu Ježišovi. Čo to bolo? Svoje správne odpovede na lístku s uvedením vášho mena a priezviska v zalepenej obálke vhoďte v priebehu týždňa až do nasledujúcej nedele dopoludnia (!) do košíka, ktorý je pripravený pri kazateľnici v bazilike pri Svätom písme. Odpovedať môžete aj prostredníctvom webstránky farnosti.

VYHODNOTENIE BIBLICKEJ SÚŤAŽE: Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa zapojili do našej letnej biblickej aktivity - čítanie Evanjelia podľa Jána. Ďakujeme, že ste sa zapojili aj do súťaže, ktorá s tým bola spojená. Boli sme veľmi milo prekvapení vysokým počtom účastníkov. Pozývame všetkých na vyhodnotenie tejto súťaže, ktoré bude na budúcu nedeľu 6.9. v rámci popoludňajšej pobožnosti o 15:00 hod. 

HOSPODÁRSKA RADA FARNOSTI: zasadnutie bude v stredu 2.9. o 19:00 hod. na farskom úrade.

NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK: Žiakov a študentov spolu s ich rodičmi povzbudzujeme, aby si na začiatku školského roka vykonali svätú spoveď. Slávnostné Veni Sancte spojené s prosbou o Božiu pomoc a požehnanie pre naše školopovinné deti a mládež bude v piatok 4.9. o 9:30 (žiaci cirkevnej školy), 16:30 a 18:00 hod. (žiaci a študenti ostatných základných a stredných škôl).

SV. OMŠE ZA ÚČASTI DETÍ:Od septembra opäť začíname pravidelné sv. omše určené pre deti. Prvá sv. omša bude v piatok 4.9. o 16:30 v bazilike. Pre deti, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie sú tieto sv. omše záväzné. Vždy sú srdečne pozvaní aj ich rodičia.

BIRMOVKA 2021: V septembri začíname s prípravou na prijatie sviatosti birmovania, na ktorú sa môžu prihlásiť žiaci 8. ročníka ZŠ a starší bývajúci na území farnosti Kežmarok. Prihlášky sa nachádzajú pri východoch z baziliky. Všetky informácie a podmienky týkajúce sa prípravy sú prílohou prihlášky a nachádzajú sa aj na webstránke farnosti. Vyplnenú prihlášku nech odovzdajú birmovanci osobne v kancelárii na farskom úrade do 4.9.2020 hneď po večernej sv. omši.

SV. OMŠE PRE MLÁDEŽ A BIRMOVANCOV:Od septembra začíname aj pravidelné sv. omše určené pre mládež a birmovancov. Prvá sv. omša bude v piatok 4.9. o 18:00 hod. v bazilike. Pre birmovancov sú tieto sv. omše záväzné. 

STRETNUTIE BIRMOVANCOV A ICH RODIČOV: V pondelok 7.9. o 18:45 hod. v bazilike sa uskutoční stretnutie prihlásených birmovancov. Na stretnutie musí prísť aj aspoň jeden z jeho rodičov. Na tomto stretnutí bude rozdelenie do skupiniek a každý birmovanec dostane preukaz birmovanca.

FARSKÉ STRETNUTIE DETÍ: Pozývame všetky deti zo základných škôl na prvé farské stretnutie detí v tomto školskom roku, ktoré sa uskutoční v sobotu 5.9. o 14:00 hod. v budove bývalej Charity. Prihlášky, ktoré sa nachádzajú na stolíku pri východe z kostola môžete vyplniť a priniesť so sebou na stretnutie v sobotu. Tešíme sa na vás. 

ŠKOLA BOŽIEHO SLOVA: Ponúkame novú aktivitu „Škola Božieho slova“ Vždy jednu sobotu v mesiaci po večernej sv. omši v bazilike bude o 19:00 hod. stretnutie nad Božím slovom v dĺžke cca 40 minút. Prvé stretnutie sa uskutoční v sobotu 5.9. Všetci ste srdečne pozvaní. 

MINIŠTRANTI: Chlapci, ktorí máte vzťah k liturgii a chceli by ste sa stať miništrantmi, zapojte sa do tejto služby. Rodičia a starí rodičia, podporte vašich synov a vnukov, aby sa aj touto formou zapojili do života vo farnosti. Vek na miništrovanie začína od 1. ročníka ZŠ. Samozrejme, privítame aj chlapcov vyšších ročníkov, napríklad birmovancov. Stretnutie záujemcov o miništrovanie bude na farskom úrade v sobotu 12.9. o 10:00 hod.  

FARSKÝ LIST: Od budúcej nedele bude na jednom hárku vychádzať každú nedeľu Farský list. Na jednej strane budú liturgický prehľad a farské oznamy a na druhej strane aktuality a informácie zo života farnosti. Prosíme, aby ste do domácnosti vzali len jeden hárok.

INICIAČNÉ SVIATOSTI: Tí dospelí, ktorí majú záujem prijať sviatosť krstu nech sa prihlásia na farskom úrade na prípravu, ktorá zahŕňa nielen vedomostnú, ale aj duchovnú formáciu tak, aby mohli prijať pri krste aj sviatosť Eucharistie a sviatosť birmovania.

 

 

 

 

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Moja dobrota vychádza v ústrety dôvere mojich priateľov.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 46 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI