Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Kláštorné oznamy

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok

SV. BARTOLOMEJA, apoštola - sviatok

Utorok

Bl. Metoda Dominika Trčku, kňaza - ľubov. spomienka

Streda

 

Štvrtok

Sv. Moniky - spomienka

Piatok

Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka

Sobota

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa - spomienka

Nedeľa

22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.

 

Farské oznamy

BIBLICKÁ SÚŤAŽ:  Siedma otázka našej letnej biblickej súťaže o Jánovom evanjeliu znie: Po smrti Pána Ježiša mu jeden z vojakov kopijou  prebodol bok. Evanjelista uvádza, že z neho vyšla krv a voda. Krv a voda je symbolom dvoch sviatostí Cirkvi. Napíšte ich. Svoje správne odpovede na lístku s uvedením vášho mena a priezviska v zalepenej obálke vhoďte v priebehu týždňa až do nasledujúcej nedele do košíka, ktorý je pripravený pri kazateľnici v bazilike pri Svätom písme. Odpovedať môžete aj prostredníctvom webstránky farnosti.

BIRMOVKA 2021: V septembri začíname s prípravou na prijatie sviatosti birmovania, na ktorú sa môžu prihlásiť žiaci 8. ročníka ZŠ a starší bývajúci na území farnosti Kežmarok. Prihlášky sa nachádzajú pri východoch z baziliky. Všetky informácie a podmienky týkajúce sa prípravy sú prílohou prihlášky a nachádzajú sa aj na webstránke farnosti. Vyplnenú prihlášku nech odovzdajú birmovanci osobne v kancelárii na farskom úrade od  24.8. do 4.9.2020 hneď po večernej sv. omši.

VEŠPERY DO RÁDIA LUMEN: v bazilike o 19:30 hod. (v sobotu o 20:00 hod.).

FARSKÁ PASTORAČNÁ RADA: V stredu 26.8. sa uskutoční zasadnutie členov Farskej pastoračnej rady na farskom úrade o 19:00 hod. 

STRETNUTIE KATECHÉTOV: Katechétov a tých, ktorí majú teologické vzdelanie a chcú pomôcť pri príprave na birmovku, pozývame na stretnutie vo štvrtok 27.8. na farskom úrade o 19:00 hod.

ZBIERKA NA DIECÉZNY KATECHETICKÝ ÚRAD SPIŠSKEJ DIECÉZY sa uskutoční v nedeľu 30.8.2020. Pri východe z kostola budú na tento účel vyčlenené pokladničky. Všetkým darcom prispievajúcim na dielo katechizácie v našej diecéze vyslovujeme vopred úprimné Pán Boh zaplať!

FARSKÝ LIST: Od prvej septembrovej nedele bude na jednom hárku vychádzať každú nedeľu Farský list. Na jednej starne budú liturgický prehľad a farské oznamy a na druhej strane aktuality a informácie zo života farnosti. Prosíme, aby ste do domácnosti vzali len jeden hárok.

 

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Moja dobrota vychádza v ústrety dôvere mojich priateľov.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 40 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI