Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Kláštorné oznamy

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok

 

Utorok

 

Streda

 

Štvrtok

NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI  -  slávnosť

PRIKÁZANÝ SVIATOK

Piatok

 

Sobota

Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka

Nedeľa

11. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne okrem štvrtka na prikázaný sviatok „Božieho Tela“  bude sv. omša večer o 17:30hod.  a zároveň to bude sv. omša obetovaná za prosby k blahoslavenej Márii Čeleste.

 

Farské oznamy

LITÁNIE K BOŽSKÉMU SRDCU JEŽIŠOVMU spojené s krátkou adoráciou budú každý deň (aj v nedeľu) 15 minút pred večernou svätou omšou.

RUŽENCOVÉ BRATSTVO: Výmena tajomstiev v nedeľu popoludní nebude, až do odvolania sa každý člen modlí ten desiatok, ktorý mal doteraz. Členovia nášho ružencového bratstva sa duchovne spoja v modlitbe posvätného ruženca dnes o 14:30 hod. vo svojich rodinách.

HOSPODÁRSKA RADA FARNOSTI: zasadnutie všetkých jej členov (aj z filiálok) bude v stredu 10.6.2020 o 19:00 hod. na farskom úrade.

PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE:

- na budúcu nedeľu 14.6.2020 počas svätých omší: o 9:30 hod. – ZŠ Nižná brána; o 11:00 hod. – ZŠ Hradná. Na týchto svätých omšiach budú sa môcť zúčastniť prvoprijímajúce deti, ich rodičia a krstní rodičia, ktorí budú sedieť vedľa seba na lavičke alebo v lavici kostola. V prípade uvoľnení aktuálnych obmedzení vás budeme včas informovať.

Nácvik týchto detí spolu s rodičmi bude v stredu 10.6.2020 o 16:00 hod. v bazilike. Účasť detí a rodičov je nutná!

Svätá spoveď pre tieto prvoprijímajúce deti bude v sobotu 13.6.2020 so začiatkom o 10:00 hod. v bazilike.

Rodičov a ostatných príbuzných detí prosíme a žiadame, aby si nenechávali svätú spoveď na sobotu, ale aby využili možnosť vyspovedať sa počas týždňa vždy polhodinu pred svätou omšou.

PERSONÁLNE ZMENY: na základe rozhodnutia a dekrétu Mons. Štefana Sečku, spišského diecézneho biskupa, zo dňa 2.6.2020 o menovaní doterajšieho kežmarského farára a súčasne Svätým Otcom Františkom novovymenovaného pomocného biskupa Spišskej diecézy za generálneho vikára Spišskej diecézy s účinnosťou odo dňa 12.6.2020, ukončí Mons. Ján Kuboš svoje pôsobenie vo farnosti Kežmarok vo štvrtok 11.6.2020 pri sv. omši o 18:30 hod.

S účinnosťou od piatku 12.6.2020 spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka menoval za nového farára farnosti Kežmarok vsdp. prof. ThDr. PaedDr. SSLic. Františka Trstenského, PhD.

 Ježiš bl. M. Celeste

Stačí, ak budeš vrúcne a celým srdcom milovať všetko, čo v každej situácii vo svojej prozreteľnosti pre teba pripravím.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 67 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI