logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

Hľaď na mňa, miluj ma a ži z lásky, ktorá nepochádza z tela, ani zo zmyslov, ale z Ducha.

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok SV. BRIGITY, REHOĽNÍČKY, PATRÓNKY EURÓPY - sviatok
Utorok  
Streda SV. JAKUBA, APOŠTOLA   - sviatok
Štvrtok Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie - spomienka
Piatok Sv. Gorazda a spoločníkov - spomienka
Sobota  
Nedeľa 17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Farské oznamy

Dnes o 15:00 hod. bude v bazilike eucharistická pobožnosť.

Sv. omše v budúcom týždni budú ráno o 6:00 hod. v Mariánskom kostole a večer o 18:00 hod. v bazilike.

V piatok 27. júla 2018 je výročie biskupskej vysviacky Mons. Štefana Sečku, spišského diecézneho biskupa (2002).

Birmovancom a mládežníkom oznamujeme, že plánujeme púť na blahorečenie Anky Kolesárovej, ktoré sa bude konať v Košiciach v sobotu 1.9.2018. Tí, ktorí majú záujem zúčastniť sa na tomto blahorečení, nech sa zapíšu čo najskôr na zoznam v sakristii baziliky kvôli obmedzenému počtu miest, posledný termín je do 29.7.2018.

Potvrdzujúca listina ružencového bratstva našej farnosti bola inštalovaná po pravej strane pri vstupe do kaplnky Božieho hrobu v bazilike. Nad ňou visí požehnaný obraz Ružencovej Panny Márie, ktorý je darom od pátrov dominikánov.

Stále oznamy:

V utorok bude sv. omša o 18:00 hod. vysielaná do rádia Lumen.

Vo štvrtok od 17:00 hod. bude adorácia.

Tí dospelí, ktorí majú záujem prijať sviatosť krstu, ako aj rodičia detí, ktoré by mali pristúpiť k prvému svätému prijímaniu v budúcom roku a nie sú pokrstené, nech sa v priebehu mesiaca júl prihlásia na farskom úrade na prípravu, ktorá sa začne koncom augusta. Príprava dospelých zahŕňa nielen vedomostnú, ale aj duchovnú formáciu tak, aby mohli prijať pri krste aj sviatosť Eucharistie a sviatosť birmovania.

zuzka

Sestra Zuzka

“Príď ku mne vo všetkých svojich potrebách a ukry sa v mojich ranách, kde nájdeš bezpečné potešenie.”

(Ježiš bl. Márii Celeste)

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234